Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Strefa aktywności i rekreacji Zefir.

warmińsko-mazurskie, Szczytno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510121585-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
12-100 Szczytno
Ulica
ul. Sienkiewicza
Nr telefonu
896 247 200
Email
um@um.szczytno.pl
Strona www
http://bip.um.szczytno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510121585-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Gmina Miejska Szczytno: Strefa aktywności i rekreacji Zefir.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545238-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Szczytno, Krajowy numer identyfikacyjny 51074341000000, ul. ul. Sienkiewicza  1, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 247 200, e-mail um@um.szczytno.pl, faks 896 247 201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.szczytno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Strefa aktywności i rekreacji Zefir.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GM.271.2.2019.Z
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie strefy aktywności i rekreacji Zefir przy ul. Łomżyńskiej dz. 582 obręb 6 m. Szczytno. Zakres obejmuje dostawę i montaż: a) huśtawki wahadłowej podwójnej, o konstrukcji urządzenia wykonanej ze stali powlekanej tworzywem i elementach wykończenia wykonanych z PP barwionego w masie, o 4 punktach podparcia - płyta do kotwienia w betonie z dwoma siedziskami - kubełkowe 450 x 315 x 230 mm i płaskie 450 x 160 x (27÷28) mm. b) zestaw zabawowy bajka - wieża przypominająca wygięty domek z bajki, z ozdobnym dachem na którym umieszczono dwa kominy; duże niebieskie oczy i zielony nos w kształcie komina występują na obu frontach wieży, po bokach - pomarańczowe ręce; - przejścia tunelowe pod domkiem; - zjeżdżalnia łukowa jednotorowa, składająca się z pięciu elementów; - wejście do domku skalnymi schodami; - duży otwór okienny; - 6 elementów dekoracyjnych z motywami roślinnymi zamontowanych na szczytach słupów konstrukcyjnych; - 1 panel zabawowo-edukacyjny; - konstrukcja zestawu oparta jest na 8 słupach posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, dwóch podestach oraz schodach zewnętrznych; Konstrukcja zestawu oparta jest na 8 słupach posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych, dwóch podestach oraz schodach zewnętrznych; Wysokości podestów: podest zjeżdżalni pojedynczej na wys. 150 cm; podest wejściowy do domku na wys. 120 cm. Zjeżdżalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne mają być wykonane z polietylenu niskiej gęstości PE/ LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV. Elementy przezroczyste wykonane z poliwęglanu grubość 2 mm. grubość ścianki elementu LDPE jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm. Grubość ścianki PE nie mniejsza niż 10 mm. Podesty, platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm. Główne słupy konstrukcyjne domku zrobione z profili stalowych oraz z rury o średnicy 114mm. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo: - obejmy służące do montażu elementów zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo; - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia: szerokość 550 - 580 cm, długość 300 - 310 cm. c) zestaw zabawowy składający się z: 3 wież ze szpiczastym dachem i chorągwią na szczycie, 2 wież niezadaszonych, dwupoziomowego tunelu, przeplotni z lin lnianych, dwupoziomowego przejścia między wieżami połączone za pomocą zadaszonego mostu oraz tunelu, zjeżdżalni rurowej z elementami przezroczystymi, zjeżdżalni ślimakowej, zjeżdżalni prostej jednotorowej, zjeżdżalni jednotorowej, zjeżdżalni prostej dwutorowej, schodów imitujących kształtem żabę, przejścia tunelowego z bulajem, 2 zjazdów strażackich typu frisbee z 5 i 4 spodkami, 9 paneli zabawowo-edukacyjnych: siodełko, okienka 4 szt, gra w kółko i krzyżyk 2 szt, bulaj z elementem przezroczystym 2 szt; elementu dekoracyjno-zabawowego bębenek szt 1. Elementy konstrukcyjne: - konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 20, podestach kwadratowych szt. 6, podestach trójkątnych szt.10, jednym prostokątnym podeście startowym oraz schodach zewnętrznych 3 szt. Wysokości podestów: - trójkątny podest pod schody typu "żabka" na wys. 90 cm; - dwa trójkątne podesty do zejścia na wys. 60 i 30 cm; - podest wejścia schodowego na wys. 120 cm; - podest zjeżdżalni pojedynczej prostej na wys. 120 cm; - podest zjeżdżalni podwójnej na wys. 120 cm; - 2 trójkątne podesty do wejścia typu frisbee na wys. 120 cm, 150 cm; - trójkątny podest pod wejście na zjazd ślimakowy na wys. 180 cm; - podest startowy zjeżdżalni ślimakowej na wys.188 cm; - 2 trójkątne podesty na wys. 210 cm; - 3 podesty wież zadaszonych na wys. 240 cm; - trójkątny podest wieży otwartej pod frisbee na wys. 120 cm; - trójkątny podest zjeżdżalni pojedynczej na wys. 90 cm; d) elementy małej architektury - tablica z regulaminem 80 x 200 cm - konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. 2. Szczegółowy zakres dostawy z montażem określają: dokumentacja projektowa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 19520000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 153960.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dr Spil Polska Marcin Kozubek
Email wykonawcy: spil@spil.pl
Adres pocztowy: ul. Pietrusińskiego 14
Kod pocztowy: 40-842
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 199437.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199437.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199437.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie