Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

System zarządzania treścią i publikacjami, w którego skład wchodzą: zredagowanie, druk i dystrybucja w okresie od czerwca 2019 r. do maja 2021 r....

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510121392-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Nr telefonu
61 626 70 80
Email
kancelaria@umww.pl, marcin.kozubowicz@umww.pl
Strona www
www.umww.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510121392-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: System zarządzania treścią i publikacjami, w którego skład wchodzą: zredagowanie, druk i dystrybucja w okresie od czerwca 2019 r. do maja 2021 r. 8 numerów magazynu informacyjnego WRPO "Nasz Region" oraz 20 wydań e-magazynu "Nasz Region".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539944-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 63125781600000, ul. al. Niepodległości  34, 61-714  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 626 70 80, e-mail kancelaria@umww.pl, marcin.kozubowicz@umww.pl, faks 61 626 70 81.
Adres strony internetowej (url): www.umww.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
System zarządzania treścią i publikacjami, w którego skład wchodzą: zredagowanie, druk i dystrybucja w okresie od czerwca 2019 r. do maja 2021 r. 8 numerów magazynu informacyjnego WRPO "Nasz Region" oraz 20 wydań e-magazynu "Nasz Region".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPR-III-4-1.434.5.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie Publikacje: 1) Publikacja nr 1 - Zredagowanie, druk i dystrybucja od czerwca 2019 roku do maja 2021 roku 8 numerów papierowej wersji magazynu WRPO 2014+ "Nasz Region" (zwanego dalej Magazynem). Magazyn powinien stanowić kontynuację wydawanego w poprzednich latach "Naszego Regionu". 2) Publikacja nr 2 - Zredagowanie, przygotowanie i dystrybucja 20 wydań e-magazynu "Nasz Region" w okresie od czerwca 2019 r. do maja 2021 roku (zwanego dalej e-magazynem). "Nasz Region" w wersji e-magazynu ma składać się z tekstów, filmów, nagrań audio, zdjęć oraz stałej zakładki umożliwiającej kontakt beneficjenta WRPO 2014+ z Zamawiającym. Przygotowywana zawartość e-magazynu w formie strony internetowej będzie przystosowana (responsywna) także do przeglądania na urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony). Strona ma nawiązywać do dotychczasowego wyglądu e-biuletynu "Nasz Region". E-magazyn przystosowany będzie do odbioru przez osoby z niepełnosprawnościami. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wyznaczonej przez Wykonawcę w umowie do koordynacji działań opisanych w zamówieniu, w szczególności w zakresie bezpośredniej współpracy z Zamawiającym i czuwania nad ostatecznym kształtem Magazynu i e-magazynu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ (SOPZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 22200000-2

Dodatkowe kody CPV: 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 275000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wydawnictwo KA s.c. Joanna Tomczyk - Lidochowska, Katarzyna Wiśniewska-Lewicka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Opolska 23c
Kod pocztowy: 42-600
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 323490.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 314880.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 323490.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 6,42
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie