Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja budynku mieszkalnego w leśnictwie Komorza - przetarg ponowiony

kujawsko-pomorskie, Legbąd

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510121346-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-504 Legbąd
Ulica
Woziwoda
Nr telefonu
0-52 3360910
Email
woziwoda@torun.lasy.gov.pl
Strona www
www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510121346-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Nadleśnictwo Woziwoda: Modernizacja budynku mieszkalnego w leśnictwie Komorza - przetarg ponowiony

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544607-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Woziwoda, Krajowy numer identyfikacyjny 90123304000000, ul. Woziwoda  3, 89-504  Legbąd, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-52 3360910, e-mail woziwoda@torun.lasy.gov.pl, faks 0-52 3360913.
Adres strony internetowej (url): www.woziwoda.torun.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku mieszkalnego w leśnictwie Komorza - przetarg ponowiony
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SA.270.1.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego- leśniczówki na terenie Leśnictwa Komorza, dz. nr 239 LP, gmina Tuchola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45431000-7, 45262300-4, 45262500-6, 45331100-7, 45422000-1, 45261210-9, 45315100-9, 45442100-8, 45421000-4, 45410000-4, 45233222-1, 45332400-7, 45421152-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 304476.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wiesław Hildebrandt "BRANDBUD"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krojanty, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 13
Kod pocztowy: 89-620
Miejscowość: Chojnice
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 328834.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 328834.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 389207.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny ofertowej brutto. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGŻ BNP Paribas S.A. o/o Tuchola nr rachunku: 62 2030 0045 1110 0000 0265 5140 z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pn: "Modernizacja budynku mieszkalnego w leśnictwie Komorza - przetarg ponowiony" 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (liczonej od daty odbioru robót), kwota ta zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądzu należy wnieść dwa dokumenty z podziałem na (70% i 30%) 5- procentowego zabezpieczenia należnego wykonania umowy. Zwrot dokumentów nastąpi zgodnie z terminami określonymi w pkt 6. 9. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z zabezpieczenia jak również z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie umowy, wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów wykonania zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją umowy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie