Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna ? Siedlce (nr 1561 K) w miejscowości Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mostowego na...

małopolskie, Nowy Sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510121314-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy Sącz
Ulica
ul. Wiśniowieckiego
Nr telefonu
184 426 488
Email
pzdrog@pro.onet.pl
Strona www
www.pzd.nowy-sacz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510121314-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu: Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna - Siedlce (nr 1561 K) w miejscowości Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mostowego na potoku ("potok bez nazwy" - dz. 331) w km 0+009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542295-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540083663-N-2019; 540088727-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Krajowy numer identyfikacyjny 49189900000000, ul. ul. Wiśniowieckiego  136, 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 426 488, e-mail pzdrog@pro.onet.pl, faks 184 426 345.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.nowy-sacz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna - Siedlce (nr 1561 K) w miejscowości Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mostowego na potoku ("potok bez nazwy" - dz. 331) w km 0+009
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD-NI.261.24.2019.WZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres robót obejmuje: odbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna - Siedlce (nr 1561 K) w miejscowości Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mostowego na potoku ("potok bez nazwy" - dz. 331) w km 0+009 (rozbiórka istniejącego przepustu i budowa mostu wraz z robotami towarzyszącymi określonymi w dokumentacji projektowej). Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej: dokumentację projektową (projekt wraz z częścią graficzną), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do SIWZ. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 766886.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Drogowo - Budowlane Zygmunt Jurczak
Email wykonawcy: jurczakzygmunt@op.pl
Adres pocztowy: ul. Dożynkowa 20
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 555000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 555000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1166309.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: