Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach.

małopolskie, Klucze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510121223-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-310 Klucze
Ulica
ul. Partyzantów
Nr telefonu
326 428 508
Email
klucze@gmina-klucze.pl
Strona www
www.gmina-klucze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510121223-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.
Urząd Gminy Klucze: Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547170-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540096870-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000000, ul. ul. Partyzantów  1, 32-310  Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Starej Gminy do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach, w tym " Utworzenie Żłobka w Gminie Klucze w ramach programu pn.: " Maluch + 2019" . Zakres robót obejmuje: a) - rozbiórka schodów zewnętrznych, betonowych - demontaż schodów drewnianych, wewnętrznych, - rozbiórka dachu nad niższą częścią budynku, - rozbiórka ścian części niższej budynku w miejscu projektowanej klatki schodowej - projektowane przekucia i przebicia przez ściany - usunięcie wypełnienia z 5 wnęk okiennych w ścianie południowej - rozbiórka ścian działowych, - rozebranie posadzek, - rozebranie posadzek, obniżenie poziomu piwnicy i wykonanie podłogi na gruncie. b) - wykonanie przebudowy i nadbudowy części niższej od strony wschodniej z klatką schodową i szybem dźwigu osobowego. - wykonanie tarasu na parterowej części budynku od strony północnej. Projekt zakłada wykonanie płyt żelbetowych pod projektowany taras. Po zdjęciu warstw dachu, odsłonięciu konstrukcji oraz ocenie jej stanu technicznego należy rozważyć ewentualne pozostawienie istniejącego stropu. - wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej nad tarasem jako przedłużenie połaci dachowej projektowanej klatki schodowej. -uzupełnienie stropu w miejscu zdemontowanych schodów wewnętrznych. Projekt zakłada wykonanie płyty żelbetowej rozpiętej pomiędzy ścianami nośnymi. Po demontażu schodów, zdjęciu warstw stropu, odsłonięciu konstrukcji oraz ocenie jej stanu technicznego należy rozważyć ewentualne pozostawienie istniejącego stropu i inne wypełnienie otworu w miejscu istniejących schodów. - wykonanie ścianek działowych - docieplenie dachu oraz północnej ściany budynku wraz z wyprawą tynkarską i wykonanie okładzin elewacyjnych - docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych piwnic - wymiana parapetów, obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi, montaż klapy dymowej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - przebudowa instalacji odgromowej , orynnowania i obróbek blacharskich - przebudowa/wymiana instalacji wewnętrznych - wykonanie nowych lub naprawa tynków na ścianach i sufitach - malowanie ścian i sufitów - wymiana daszku nad wejściem do piwnicy od strony południowej oraz budowa schodów zewnętrznych - demontaż i wykonanie nowych opasek wokół budynku Celem inwestycji jest dostosowanie budynku do współczesnych standardów, podniesienie walorów estetycznych i użytkowych. Podstawowe parametry obiektu objętego przedmiotem zamówienia: - budynek usługowy - lokalizacja: ul. Rabsztyńska 3, na działce nr.ew.gr.215/18, Klucze, gmina Klucze - powierzchnia zabudowy -356,4 m2 - powierzchnia użytkowa - 645,2 m2 - kubatura budynku - 3 980 m3 - ilość kondygnacji: 2 naziemne i 1 podziemna (piwnice w przyziemiu istniejącego budynku). Dodatkowe informacje: Wymiary elementów konstrukcyjnych należy przyjmować wg rysunków, opisu i obliczeń części konstrukcyjnej. Ścianki HPL w sanitariatach należy wycenić i wykonać jak na rysunkach rzutów. System oddymiania (w tym klapa dymowa) powinien spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klapy dymowej powinna wynosić co najmniej 5% pow. rzutu poziomego podłogi klatki i nie mniejsza niż 1m2. Powierzchnia czynna wybranej klapy dymowej min. 1,25m² Okno napowietrzające - Wymagana powierzchnia doprowadzająca czyste powietrze (30% większa, niż powierzchnia czynna oddymiania) - min. 1,63m² Zadaszenie nad wejściem do piwnicy w konstrukcji drewnianej nad istniejącym zamurowanym wejściem do piwnicy przy ścianie południowej. Warstwy zadaszenia analogicznie do dachu nad klatką schodową. Zakres robót nie obejmuje: części robót wykończeniowych w piwnicach budynku, części robót wykończeniowych na I piętrze budynku dostawy i montażu windy. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót, projekcie budowlanym, będącymi załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącymi jej integralną część stanowiącymi Załącznik nr 5 i nr 6. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu, w którym ma być realizowana inwestycja, w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 306.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45262700-8, 45262690-4, 45453000-7, 45111300-1, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45262520-2, 45410000-4, 45442100-8, 45421000-4, 45450000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1841056.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZRB Paciej sp. zo.o.
Email wykonawcy: biuro@zrb-paciej.pl
Adres pocztowy: ul. Osiecka 3a
Kod pocztowy: 32-300
Miejscowość: Olkusz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2148713.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2148713.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2398002.95
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie