Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja budynku szkoły przy ul. Moniuszki 41 - kontynuacja

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-07-2019
Numer ogłoszenia
561343-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-309 Wałbrzych
Ulica
ul. Piętnastolecia
Nr telefonu
748 415 730
Email
zsm@onet.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 561343-N-2019 z dnia 2019-06-17 r.

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki: Modernizacja budynku szkoły przy ul. Moniuszki 41 - kontynuacja
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, krajowy numer identyfikacyjny 28077800000000, ul. ul. Piętnastolecia  24 , 58-309  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 415 730, e-mail zsm@onet.pl, faks 748 435 982.
Adres strony internetowej (URL): zsm.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Publiczna Szkoła Artystyczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zsm.walbrzych.pl / menu witryny/ zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego bądź przesłać pocztą zgodnie z danymi adresowymi zawartymi w SIWZ
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku szkoły przy ul. Moniuszki 41 - kontynuacja
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach ( papa termozgrzewalna na styropapie) - 392 m2 2 Rozebranie izolacji na dachach z płyt styropapowych - 392 m2 3 Rozebranie elementów drewnianych - murłat - 86,68 m 4 Wywiezienie (papy, styropapy) wraz z utylizacją - 47,05 m3 5 Rozebranie obróbek blacharskich - 65,48 m2 6 Rozebranie rur wywiewnych z blachy - 3 m 7 Montaż nowych rur wywiewnych 8 Rozebranie rur spustowych z blachy 9 Rozebranie rynien z blachy- 67,11 m 10 Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - 325,85 m2 11 Wymiana elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 12 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - WYPROFILOWANE, OZDOBNE KOŃCÓWKI KROKWI - 75 szt. 13 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - w miejscach o utrudnionym dostępie - 66 m 14 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wzmocnienie końcówek krokwi- 187,50 m 15 Wymiana desek czołowych 16 Wymiana podsufitki (podbitek) z desek - 25 mm - 66,19 m2 17 Dwukrotne malowanie desek czołowych, podsufitki (podbitek) - 66,19 m2 18 Przybicie do nawierzchni dachu płyt OSB wraz z dwustronną dwukrotną impregnacją odpowiednim preparatem - 325,85 m2 19 Krycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS (podkładową gr.3 mm i nawierzchniową gr. 5 mm) wraz z ułożeniem STYROPAPY jednostronnie laminowanej papą gr. 15 cm na kleju zgodnie z technologią (mocowanie styropapy dodatkowo łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem) na papie wentylacyjnej wraz z osadzeniem kominków wentylacyjnych dla odprowadzania kondensacji pary wodnej = (średnio 1 sztuka /ok. 30m2) - 392,04 m2 20 Przyklejenie klinów styropianowych w narożach dachów przy murach ogniowych -5,54 m2 21 Ułożenie skrajnych belek drewnianych 15x15 przy rynnach wraz z osadzaniem kotew stalowych mocujących skrajne belki drewniane 22 Uzupełnienie i podniesienie ogniomurów z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z naprawą lub wykonaniem nowych nakryw ścian ogniowych - 5,21 m2 23 Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. na ogniomurach ponad dachem / uzupełnienie tynków na domurowanych podwyższeniach ogniomurów/- 10,41 m2 24 Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk . Przy kominach i murach założenie listew zabezpieczających - z blachy tytan-cynk 25 Zamocowanie płyt OSB na poziomej powierzchni ogniomurów/ wraz z dwustronną dwukrotną impregnacją 26 Wykonanie obróbek dachowych murów ogniowych, pasów przymurowych, kominów itd. pasami papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej - papa podkładowa z wywinięciem na ogniomur 27 Montaż rur spustowych okrągłych z blachy tytan-cynk 28 Montaż rynien dachowych półokrągłe z blachy tytan-cynk śr. 15 cm - 67,11 m 29 Naprawa istniejących kominów: częściowe przemurowanie, częściowe odbicie starych tynków, ułożenie nowych tynków wraz z naprawą lub wykonaniem nowych nakryw kominów oraz dwukrotne pomalowanie z gruntowaniem 30 Demontaż istniejącego wyłazu dachowego oraz montaż nowego zgodnego z przepisami 31 Demontaż instalacji odgromowej na dachu - 154 m 32 Montaż instalacji odgromowej na dachu zgodnej z przepisami - 154 m 33 Renowacja istniejącej drabiny wyłazowej oraz montaż nowej (z dachu wysokiego na niski)

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7
45453000-7
45111300-1
45262100-2
45262500-6
45262500-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada: a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiat tysięcy złotych 00/100). b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż: A: Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Co najmniej 3 umowy (zamówienia), których przedmiotem były roboty budowlane polegające na kompleksowym remoncie dachu pokrytego papą z dociepleniem , wraz z wymianą rynien i obróbek blacharskich, w tym jedno zamówienie, które polegało również na częściowej wymianie elementów konstrukcyjnych, drewnianych dachu, jedno zamówienie, które zostało wykonane na budynku podlegającym ochronie konserwatorskiej, wpisanym do wykazu lub rejestru zabytków, co najmniej jedno zamówienie musi być wykonane na budynku użyteczności publicznej i w co najmniej jednym zamówieniu powierzchnia dachu wynosiła nie mniej niż 400 m2 Jeżeli Wykonawca w jednym zamówieniu wykonywał łącznie cały zakres robót wymieniony powyżej, to przedkłada na potwierdzenie referencje bądź inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać, że wykonywał wszystkie prace wymienione powyżej, w ilościach wymienionych powyżej. B: Dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymogi: 1) Co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie następujące wymagania: osoba z co najmniej 10 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania budowami i robotami budowlanymi w swojej specjalności, posiadająca uprawnienia kierownika budowy bez ograniczeń w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej oraz posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami bez ograniczeń oraz posiadająca uprawnienia do prowadzenia prac przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.)oraz - będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016 r.,poz. 1725); Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 2) Dysponuje brygadą roboczą złożoną z co najmniej 4 robotników i brygadzisty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie wykaz robót oświadczenie wykaz osób zaświadczenie ZUS zaświadczenie US polisa OC
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu, tj.: Narodowy Bank Polski O/ we Wrocławiu 21 1010 1674 0056 6913 9120 0000 z podaniem tytułu "WADIUM: Postępowanie przetargowe 1/06/2019/RM" 8. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). Tak, żeby możliwe było sprawdzenie, że przelew faktycznie wpłynął na konto Zamawiającego tj. najpóźniej do godz. 07:30 dnia 27.06.2019r. 9. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 10. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji wraz potwierdzeniem zapłaty składki) należy złożyć w księgowości Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu przy ul. Piętnastolecia 24 58-309 Wałbrzych w godz. od 08.00 do 14.00 w każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt, najpóźniej do godziny 7:30 dnia 27.06.2019r. Kserokopię dokumentu zdeponowanego w księgowości Wykonawca powinien dołączyć do oferty. 11. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 10, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w niniejszym postępowaniu na rzecz Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji18,00
Skrócenie terminu zakończenia robót22,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: a. zmiany osoby, która pełni funkcję Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego, b. w przypadku braku możliwości realizacji umowy za pomocą osób wskazanych w S 2 ust. 4, zmiany osoby, która: pełni funkcję kierownika budowy, pod warunkiem spełniania przez nową osobę następujących wymogów posiadania uprawnień kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej oraz posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.u. z 2016 poz. 290 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami oraz posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.u. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) oraz członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 poz. 1725); c. zmiany podwykonawcy, zmiany zakresu podwykonywanych robót, lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w § 11, robót, o których mowa w § 5 ust. 2 umowy, a w tym roboty zamienne, jeżeli stanowią one nieistotną zmianę. d. zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonywane roboty budowlane, w przypadku niedostępności materiału na rynku lub zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie . e. wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót lub w przypadku działania siły wyższej o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót lub czas działania siły wyższej; f. zmiany terminu zakończenia robót, o czas niezbędny na wykonanie robót, o których mowa w § 5 umowy; g. zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji robót; h. wszelkie zmiany dostosowujące umowę do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację umowy jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te miały istotny wpływ; i. innych zmian niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy Pzp, w tym w szczególności w zakresie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp. j. Dla ważności zmian umowy niezbędne jest sporządzenie aneksu w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-02, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: