Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont Mostu Dworcowego ( północnego) - wykonanie dokumentacji projektowej

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-06-2019
Numer ogłoszenia
561341-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-831 Poznań
Ulica
Plac Wiosny Ludów
Nr telefonu
618842010
Email
zamowienia.publiczne@pozim.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 561341-N-2019 z dnia 2019-06-17 r.

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.: Remont Mostu Dworcowego ( północnego) - wykonanie dokumentacji projektowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30268953900000, ul. Plac Wiosny Ludów  2 , 61-831  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010, e-mail zamowienia.publiczne@pozim.pl, faks 618666004.
Adres strony internetowej (URL): www.pozim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pozim.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. adres: pl. Wiosny Ludów 2 ( IV piętro) , 61-831 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Mostu Dworcowego ( północnego) - wykonanie dokumentacji projektowej
Numer referencyjny: PIM/06/19/ZP32/2018-148
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie dwóch wariantów dokumentacji projektowej: a) Przebudowy chodnika na Moście Dworcowym (północnym) polegającej na jego poszerzeniu w celu wytyczenia niezależnej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów b) Przebudowy całości Mostu Dworcowego (północnego) w tym również (poszerzeniu konstrukcji w celu wytyczenia niezależnej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów) Opis przedmiotu zamówienia: Stan istniejący: Przedmiotowy wiadukt (zwany Mostem Dworcowym północnym) znajduje się w ciągu ul. Matyi nad torami kolejowymi stacji Poznań Główny oraz ulicami Dworcową i Składową. Jest to konstrukcja ośmioprzęsłową częściowo uciągloną ze strunobetonowych belek prefabrykowanych, typu "Franowo". Długość całkowita obiektu wynosi ok. 203,00 m, natomiast całkowita szerokość północnej części Mostu Dworcowego wynosi 17,50 m, za wyjątkiem skrajnego, zachodniego przęsła, którego szerokość wynosi 31,10 m w obrębie zejścia do przejścia podziemnego, prowadzącego w kierunku terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z ul. Dworcowej na poziom obiektu prowadzą 2 pary schodów dla pieszych. Wstępne wytyczne do uwzględnienia przy pracach projektowych wiaduktu: a) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji obiektu. b) Poszerzenie konstrukcji w celu wytyczenia niezależnej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. c) Włączenie do współpracy części konstrukcji podchodnikowej z częścią zlokalizowaną pod jezdnią. d) Weryfikację stanu elementów konstrukcyjnych przęseł i podpór wraz z podaniem zakresu przebudowy lub remontu potwierdzoną obliczeniami statyczno wytrzymałościowymi. e) Rozbiórkę i budowę nowej kapy pod chodnik i ścieżkę rowerową. f) Rozbiórkę nawierzchni jezdni. g) Wykonanie nowej izolacji płyty pomostowej. h) Nadanie normatywnych spadków i pochyleń. i) Nawierzchnia jezdni bitumiczna dwuwarstwowa, w pasie przykrawężnikowym wykonać przeciwspadki z asfaltu twardolanego. j) Wykonanie nowego szczelnego systemu odwodnienia z lokalizacją wpustów zgodną z obowiązującymi przepisami oraz włączeniem sączków do kolektorów odwadniających. k) Odprowadzenie wody opadowej z systemu odwodnienia do kanalizacji deszczowej. l) Zaprojektowanie nowej płynnej niwelety z uwzględnieniem włączenia jej na obszarach przyległych do obiektu w tym schodach w kierunku ul. Dworcowej. m) Przebudowę schodów dla pieszych z ul. Dworcowej. n) Zaprojektowanie szczelnych dylatacji. o) Ocenić stan łożyskowania wraz z zaprojektowaniem ich wymiany bądź regulacji. p) Wykonanie nowego oświetlenia zgodnie z warunkami i wytycznymi ZDM. q) Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery, balustrady ,osłony przeciwporażeniowe). r) Wykonanie uszynienia elementów obiektu. s) Przebudowa urządzeń obcych zlokalizowanych w kapach i pod obiektem. t) Likwidację (możliwe ograniczenie) studzienek rewizyjnych instalacji obcych na obiekcie. u) Kolorystykę poszczególnych elementów uzgodnić z Plastykiem miejskim. Projekt koncepcyjny - wykonanie w 3 egz. Koncepcja przebudowy obiektu wraz z otoczeniem infrastrukturalnym, uwzględniającą wytyczne Zarządu Dróg Miejskich, warunki gestorów sieci (w zakresie kolizji i odprowadzenia wód deszczowych), opinie Miejskiego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnika ds. polityki rowerowej, oraz pozostałych Interesariuszy. W zakres koncepcji wchodzą w szczególności: a) rozwiązania układu drogowego, wraz z rozplanowaniem ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów, wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, b) organizacja ruchu oraz wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu, c) odwodnienie i sprowadzenie wód opadowych z całego obiektu, d) oświetlenie obiektu, e) szczegółową inwentaryzację obiektu, f) wstępne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe potwierdzające słuszność przyjętych rozwiązań koncepcyjnych przebudowy obiektu, g) strefowanie przyszłego uzbrojenia (m.in. kanalizacja teletechniczna, oświetlenia, trakcja, odwodnienie), h) analiza uzbrojenia podziemnego, i) wstępny harmonogram zamknięcia torów umożliwiający wykonanie prac budowlanych, j) określenie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji z podziałem na warianty. Projekt budowlany i wykonawczy - wykonanie w 5 egz. W zakres projektu budowlanego i wykonawczego wchodzą w szczególności: a) projekt zagospodarowania terenu, b) projekt drogowy na podstawie warunków ZDM, wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego, c) projekt docelowej (stałej) organizacji ruchu, d) projekty organizacji wykonania inwestycji wraz z organizacją ruchu na czas prowadzenia robót, e) projekt przebudowy konstrukcji Mostu Dworcowego i schodów prowadzących do obiektu wraz ze szczegółowymi obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi konstrukcji, f) projekt oświetlenia obiektu, g) projekt odwodnienia obiektu w dostosowaniu do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem włączenia sączków do kanalizacji, h) planszę zbiorczą istniejącego i projektowanego uzbrojenia, i) projekt rozbiórek. Należy uwzględnić również sposób zagospodarowania materiału z rozbiórek, oraz urządzeń ulegających likwidacji (wymagane uzgodnienie właściciela), j) projekty usunięcia wszystkich kolizji na podstawie uzyskanych warunków technicznych od gestorów sieci. Projektant jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy i ustosunkowania się do uzyskanych warunków technicznych oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urządzeń (w tym infrastruktury podziemnej) w terenie i przeanalizowania pod względem danych pozyskanych z map i warunków technicznych, k) harmonogram zamknięcia torów umożliwiający wykonanie prac budowlanych, l) projekty rozwiązań technicznych wynikających z zatwierdzonej koncepcji oraz uzyskanych decyzji administracyjnych, m) opinię narady koordynacyjnej sieci (ZUD). Ponadto dokumentacja musi zawierać: - aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych wraz z aktualnymi stanami prawnymi, - zgodę właścicieli gruntów na prowadzenie robót budowlanych na terenie ich nieruchomości, jeżeli zajdzie taka konieczność, - operaty geodezyjne dla każdej branży umożliwiające wytyczenie na budowie, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - proponowany harmonogram finansowo-rzeczowy prac wykonywanych w ramach robót budowlanych przez wykonawcę tych robót. Szczegółowy zakres prac będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiającym. Należy zapewnić ciągły udział projektantów wszystkich branż w całym procesie projektowania i uzyskania decyzji administracyjnych, oraz systematyczne konsultowanie rozwiązań z Zamawiającym i użytkownikami w każdej fazie projektu i dla każdej branży. Dokumentacja projektowa winna być opracowana: - w zakresie projektu drogowego w oparciu o wytyczne Zarządu Dróg Miejskich, uwarunkowania prawne i Polskie Normy, - w zakresie projektu technicznego infrastruktury towarzyszącej w oparciu o warunki techniczne poszczególnych gestorów, uwarunkowania prawne i Polskie Normy, - w oparciu o wytyczne Plastyka Miejskiego, pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków, Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika ds. polityki rowerowej. Szczegółowe wytyczne projektant uzyska na etapie sporządzania koncepcji. Wykonywane projekty, w zakresie układu drogowego (w tym ruchu pieszego i rowerowego) wymagają uzgodnienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Projekty dotyczące przebudowy infrastruktury towarzyszącej (w tym likwidacji kolizji) wymagają uzgodnienia przez poszczególnych gestorów sieci. Projekt należy dowiązać do stanu istniejącego poza obszarem projektowania. Elementy małej architektury stosować w oparciu o wytyczne zawarte w Katalogu Mebli Miejskich Poznania, a każdorazowe stosowanie innych elementów wymaga akceptacji Plastyka Miejskiego, Zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki oraz w razie potrzeby Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kolorystyka infrastruktury przewidzianej w projekcie, musi zostać uzgodniona z Plastykiem Miejskim. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego Decyzję pozwolenia na rozbiórkę i budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawa budowlanego, dla zakresu objętego przebudową obiektu lub Dezycję ZRID. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zamówienia / realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71330000-0
71248000-8
71248000-8
71520000-9
71000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy (do 50 % wartości zamówienia podstawowego) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne usługi projektowe , zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 550
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: W uzupełnieniu sekcji II.8) Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotowego zamówienia a) Etap I : 150 dni od podpisania umowy - Projekt koncepcyjny wraz z uzyskanymi warunkami od gestorów i PKP, w dalszej treści Umowy jako "Etap I", b) Etap II: 440 dni od podpisania umowy - Potwierdzenie złożenia dokumentacji projektowej na Naradę Koordynacyjną ZUD, w dalszej treści Umowy jako "Etap II", c) Etap III : 550 dni od podpisania umowy - Kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji ZRiD w dalszej treści Umowy jako "Etap III", d) Nadzór autorski - Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie z tytułu sprawowania przyszłego nadzoru autorskiego będzie stanowić 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za prace projektowe (pod rygorem kary przewidzianej w §12 ust. 1 lit. n) Wzoru umowy na projektowanie).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww.zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).Na okres realizacji wymaga się ubezpieczenia kwoty określonej w § 14 ust. 3 umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 6 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert minimum 2 dokumentacji projektowej (dokumentacja dotyczyła budowy i / lub przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego, spełniającej niżej wymienione warunki: ? dokumentacja dotyczyła budowy i/lub przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego, ? projekt został zrealizowany (na jego podstawie został zrealizowany mostowy obiekt inżynierski) oraz uzyskał (jeżeli było to wymagane) pozwolenie na użytkowanie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 2. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie minimum 1 osobą na stanowisku Projektanta mostowego, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadającej im uprawnienia budowalne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , posiadają min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku Projektanta mostowego, która wykonała min. 3 dokumentacje projektowe obiektów drogowych wieloprzęsłowych ( projekt budowalny i wykonawczy lub projekt budowlano - wykonawczy ) spełniające niżej wymienione warunki: ? dokumentacja dotyczyła budowy i/lub przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego, ? projekt został zrealizowany (na jego podstawie został zrealizowany mostowy obiekt inżynierski) oraz uzyskał (jeżeli było to wymagane) pozwolenie na użytkowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Zamawiający nie dopuszcza sumowania przez różne osoby usług, bądź elementów usług w celu potwierdzenia posiadania pełnego wymaganego doświadczenia w ramach wskazanego projektu lub zamówienia. 3. Skład kadry wymagany: 1) Koordynator zespołu projektowego 2) Projektant branży Mostowej 3) Projektant branży Drogowej 4) Projektant branży Wod-Kan i Gazowej 5) Projektant branży Elektrycznej 6) Projektant branży Teletechnicznej 4. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 1) Koordynator zespołu projektowego: - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej; - min. staż projektowy - 60 miesięcy; - doświadczenie - liczba wykonanych projektów budowy nowego obiektu / rozbudowy / przebudowy istniejącego drogowego obiektu wieloprzęsłowego - 3, 2) Projektant branży mostowej: - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej; - min. staż projektowy - 60 miesięcy; - doświadczenie - liczba wykonanych projektów budowy nowego obiektu / rozbudowy / przebudowy istniejącego drogowego obiektu wieloprzęsłowego - 3, 3) Projektant branży drogowej: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej - min. staż projektowy - 60 miesięcy; - doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) - 3; 4) Projektant branży wod-kan i gazowej: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanal.; - min. staż projektowy - 60 miesięcy; - doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) - 3; 5) Projektant branży elektrycznej: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - min. staż projektowy - 60 miesięcy; - doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) - 3, w tym minimum 2 projekty dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy oświetlenia drogowego; 6) Projektant branży teletechnicznej: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; - min. staż projektowy - 60 miesięcy; - doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) - 3 UWAGA: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności z wyjątkiem koordynatora zespołu projektowego oraz projektanta branży mostowej funkcje te muszą być pełnione samodzielnie. 2) za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia : a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia : a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ; c) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 5 000,00 pln (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. Oznaczenie beneficjenta składanych gwarancji wadialnych: Miasto Poznań plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań NIP Miasta Poznania: 2090001440 REGON Miasta Poznania: 631257822 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Poznańskich Inwestycji Miejskich Spółka z o.o. z siedziba w Poznaniu, prowadzony przez PKO BP o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 z adnotacją: "Remont Mostu Dworcowego (północnego) - wykonanie dokumentacji projektowej" , numer ref. PIM/06/19/ZP32/2018-148" a dokument potwierdzający wniesienie wadium (dokonanie przelewu) załączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej (bez stempla banku) jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek Zamawiającego), z uwzględnieniem informacji zawartych w punkcie 15.4. niniejszej specyfikacji. 6. W Osobnej kopercie wraz z ofertą należy złożyć wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna. 7. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ( C)60,00
Dodatkowe doświadczenie ( DD)30,00
Jakość ( J)10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z Wzorem umowy ( stanowiącym załącznik na 1 do SIWZ) i ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistniałe okoliczności i powodujące zmianę umowy. 3. Przewidziane przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonana. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja, co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie