Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
FHU ALKOM mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań kraj/woj. wielkopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w rejonie IV - Nowe Miasto - Południe

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-06-2019
Numer ogłoszenia
561877-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-623 Poznań
Ulica
Wilczak
Nr telefonu
616 477 200
Email
zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 561877-N-2019 z dnia 2019-06-17 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu: Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w rejonie IV - Nowe Miasto - Południe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 16252400000000, ul. Wilczak  17 , 61-623  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 477 200, e-mail zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl, faks 618 201 709.
Adres strony internetowej (URL): zdm.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-powyzej-30-tys

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Zarząd Dróg Miejskich - Kancelaria pok. 08, przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w rejonie IV - Nowe Miasto - Południe
Numer referencyjny: DZ.UI.341.59.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w Rejonie IV - Nowe Miasto-Południe - uprzątanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych, kładek i wind, opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych, wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości.

II.5) Główny kod CPV: 90611000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90612000-0
90512000-9
90600000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego udzielone zostaną w sytuacji konieczności powtórzenia każdej z czynności podobnych do określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ, na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmiany terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 15 października 2019 roku. Jeżeli ze względów proceduralnych nie będzie możliwe zawarcie umowy od dnia 1 lipca 2019 roku, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od początku dnia następnego po dniu podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01; - posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01; - posiada decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającą na zbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 03 i 20 03 01;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie usługę/usługi polegające na oczyszczaniu nawierzchni jezdni lub chodników na łączną kwotę minimum 100 000,00 zł brutto; - dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami zapewniającymi niżej określoną minimalną wydajność: ? do mechanicznego oczyszczania chodników, ścieżek rowerowych, powierzchni parkingów oraz innych utwardzonych pasów drogowych z zanieczyszczeń - wymagane są przynajmniej dwie zamiatarki chodnikowe samojezdne gwarantujące oczyszczanie z wydajnością minimum 70 tys. m2; ? do mechanicznego oczyszczania jezdni - wymagana jest przynajmniej jedna zamiatarka uliczna, gwarantująca oczyszczanie z minimalną wydajnością 8 km na dobę; ? do oczyszczania wszystkich składników pasów drogowych - wymagany jest specjalistyczny odkurzacz do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego - minimum jedno urządzenie; ? do sprzątania przejść podziemnych, wind i kładek - wymagane jest specjalistyczne urządzenie czyszcząco-myjące wysokociśnieniowe do posadzek przemysłowych - minimum jedno urządzenie; ? do opróżniania koszy ulicznych - minimum jeden samochód specjalistyczny przystosowany do transportu odpadów, o ciężarze całkowitym do 4,0 Mg. ? do wparcia sprzętowego działań Pogotowia Czystości - minimum po jednej piaskarce samochodowej o ładowności minimum 4,0 Mg, polewarce ulicznej o pojemności minimum 6 m3 oraz samochodzie ciężarowym wyposażonym w podnośnik typu HDS o ładowności minimum 5,0 Mg. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą sprzętową w odległości nie większej niż 15 km od granicy Rejonu, z której na działania o charakterze awaryjnym będą wyjeżdżać pojazdy i maszyny stanowiące wsparcie sprzętowe działań Pogotowia Czystości. Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym dla realizacji zamówienia obliczając, czy minimalne wydajności zadeklarowanych jednostek sprzętowo-transportowych są wystarczające dla wykonania zamówienia zgodnie z podanymi w załączniku Nr 10 do SIWZ - standardami, technologią i minimalną wydajnością. Pojazdy transportujące odpady z koszy ulicznych, zamiatarki oczyszczające jezdnie i chodniki muszą spełniać wymogi europejskiego standardu emisji spalin EURO 5. Dodatkowo wszystkie zadeklarowane pojazdy do mechanicznego oczyszczania nawierzchni jezdni i chodników muszą posiadać certyfikaty pochłaniania pyłów zawieszonych PM10. Przed rozpoczęciem realizacji usługi Zamawiający dodatkowo dokona kontroli parku maszynowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: o których mowa w pkt. od a) do c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: ? nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); ? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
d) informacjia z rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałków województw w zakresie transportu odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01 (w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowego dokumentu w formie elektronicznej pod wskazanym w formularzu ofertowym adresie, Zamawiający samodzielnie pobierze go z bazy danych); e) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Poznań, potwierdzające odbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01, 20 03 03 i 20 02 01; f) decyzja starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów zezwalającej na zbieranie odpadów komunalnych o kodach: 20 03 03 i 20 03 01; g) wykaz usług, w zakresie określonym w pkt 9.1.2.b) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 13 do SIWZ wykaz usług); h) wykaz urządzeń technicznych w zakresie określonym w pkt 9.1.2. lit. b) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 12 do SIWZ). W wykazie należy wskazać: - nazwę, typ (markę), model urządzenia (maszyny, pojazdu); - dopuszczalny ciężar całkowity (w przypadku pojazdów); - numer fabryczny (ewentualnie numer podwozia, ramy) lub numer rejestracyjny, jeżeli pojazd został zarejestrowany; - wydajność podawaną przez producenta, a jeżeli producent nie udostępnił takich danych, oszacowanie wydajności dokonane przez Wykonawcę; - podstawę dysponowania danym urządzeniem. Wymagane jest podanie wydajności wg tego samego parametru, dla jakiego została określona w niniejszej specyfikacji (rozdz. 9, pkt 1.2. lit. b) obowiązująca wydajność minimalna (wydajność progowa), tj.: - dla zamiatarek chodnikowych - ilość sztuk oraz m2/średni czas pracy w ciągu doby; - dla zamiatarek ulicznych - km jezdni/średni czas pracy w ciągu doby; - specjalistyczne urządzenia czyszcząco-myjące do posadzek przemysłowych - ilość sztuk; - samochody do transportu odpadów - ilość sztuk; - odkurzacze do zasysania odchodów pochodzenia zwierzęcego - ilość sztuk; - polewarki uliczne - ilość sztuk; - samochody ciężarowe wyposażone w podnośnik typu HDS - ilość sztuk.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; b) Wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 3 do SIWZ; Wycena polega na każdorazowym wpisaniu przez wykonawcę cen jednostkowych usług obejmujących koszty wykonania wszelkich czynności określonych w pkt 16 SIWZ, do kolumny pn. "Cena jedn." lub "Cena" oraz wartości iloczynu ilości i ceny jednostkowej do kolumny pn. "Wartość" formularza cenowego wycenianego przez wykonawcę. Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy czyli do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, c) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 SIWZ (jeżeli dotyczy). W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku: a) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt.2 ustawy (jeżeli ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy): - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych usług, - zmiana wynagrodzenia - wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawcę formularzu cenowym; w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji, b) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, c) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których wykonawca był zobowiązany - zmiana harmonogramu prac cyklicznych w zakresie przedłużenia terminów realizacji poszczególnych czynności o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcia realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - zmiana harmonogramu prac cyklicznych w zakresie przedłużenia terminów realizacji poszczególnych czynności o czas konieczny na podjęcia realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, e) podjęcia przez wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy w zw. z art. 36b ust. 2 Ustawy, f) wystąpienia czasowego wyłączenia z ruchu odcinków ulic objętych usługą - zmiana harmonogramu prac cyklicznych w zakresie przedłużenia terminów realizacji poszczególnych czynności o czas konieczny na podjęcia realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, g) wystąpienia długoterminowego wyłączenia z ruchu odcinków ulic objętych usługą - zmiana w zakresie przedłużenia terminów realizacji poszczególnych czynności o czas konieczny na podjęcia realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ bądź zmiana zakresu rzeczowego usługi - pod warunkiem, że obmiar wprowadzonego obiektu nie będzie przekraczał obmiaru obiektu zastępowanego, h) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwi wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części - zmiana harmonogramu prac cyklicznych w zakresie przedłużenia terminów realizacji poszczególnych czynności o czas konieczny na podjęcia realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, i) wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z normami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - zmiana harmonogramu prac cyklicznych w zakresie przedłużenia terminów realizacji poszczególnych czynności o czas konieczny na podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ, j) konieczności objęcia utrzymaniem nowowybudowanych jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz innych obiektów w pasach drogowych Miasta Poznania - rozszerzenie zakresu realizowanej usługi o nowowybudowane obiekty, zwiększenie wynagrodzenia w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym albo ustalone na podstawie negocjacji, uzupełnienie harmonogramu prac cyklicznych o czynności objęte przedmiotem umowy na nowowybudowanych obiektach, k) wydłużenia czasu obowiązywania umowy o czas niezbędny dla realizacji pełnego zakresu rzeczowego, jeżeli z przyczyn niezależnych od stron wykonanie umowy w terminie umownym okazało się niemożliwe - przedłużenie terminu realizacji umowy, o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja pełnego zakresu umowy, l) wycofania się z finansowania części zadania przez Zamawiającego - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, skrócenie terminu realizacji umowy, proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy m) zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: - zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę, na zasadach wskazanych w pkt. 21 SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie