Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup trzech koncertów w ramach Halfway Festival 2019 w Białymstoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510123358-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 869 62 49
Email
zzp@um.bialystok.pl
Strona www
www.bip.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510123358-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.
Miasto Białystok: Zakup trzech koncertów w ramach Halfway Festival 2019 w Białymstoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup trzech koncertów w ramach Halfway Festival 2019 w Białymstoku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KPS-I.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech koncertów w ramach festiwalu muzycznego pn. Halfway Festival, organizowanego przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki, według autorskiej koncepcji od 2012 r. Koncerty odbędą się w dniach 28-30 czerwca 2019 r., w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej, przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku. Podczas koncertów wystąpią utalentowani polscy i zagraniczni muzycy i songwriterzy młodego pokolenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92312000-1

Dodatkowe kody CPV: 79953000-9, 92312100-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 333334.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Odeska 1
Kod pocztowy: 15-406
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 300000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 300000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 1a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia był zakup trzech koncertów w ramach Halfway Festival 2019 w Białymstoku. Zamówienie polegało na realizacji przedsięwzięcia artystycznego, prezentującego dokonania songwriterów i muzyków poruszających się w nurtach: indie, emo rock, folk i folk-rock. Udział w tym przedsięwzięciu zadeklarowali artyści o ugruntowanej pozycji na światowej scenie muzyki alternatywnej, którzy dotąd nie odwiedzili Polski, ale cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród odbiorców, a także twórcy zupełnie niszowi, będący legendą w innych krajach, a nieznani szerszej publiczności w Polsce. Gwarancją wysokiego poziomu artystycznego i unikatowego charakteru koncertów festiwalowych była koncepcja programowa tej imprezy, kładąca największy nacisk na nieoczywisty, a czasem wręcz zaskakujący, dobór wykonawców, prezentujących różnorodne trendy muzyczne sztuki alternatywnej. Koncerty festiwalowe o niebywale szerokim, jak na muzykę alternatywną, oddźwięku artystycznym w ogólnopolskich mediach wpisywały się w zadanie własne Miasta Białystok w zakresie sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego m.in. na wspieraniu działań i imprez kulturalnych o wysokiej randze artystycznej. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia artystycznego była Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki (OiFP), która organizuje je od 2012 r. według własnej autorskiej koncepcji. OiPF jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Województwo Podlaskie wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym przedmiotem działania OiFP jest organizacja przedsięwzięć muzycznych, mających na celu prezentację i wymianę doświadczeń pomiędzy artystami Wschodu i Zachodu. Przedmiot zamówienia instytucja będzie realizować w swojej siedzibie - Amfiteatrze, przy ulicy Odeskiej 1 w Białymstoku. OIPF posiadała prawo do scenariusza i programu artystycznego koncertów festiwalowych, które w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych są utworami, do których przysługiwały OiFP wyłączne prawa autorskie. Ponadto, OiFP posiadała wyłączne prawo do posługiwania się nazwą, znakiem i marką Halfway Festival. Spełniona była zatem przesłanka art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zastosowanie trybu z wolnej ręki uzasadnione było również z uwagi na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, tj. usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej i artystycznej. Podczas koncertów festiwalowych będą występować muzycy wykonujący utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a przedmiot zamówienia był usługą artystyczną, którą cechował wysoki stopień niepowtarzalności. Mając na uwadze wiedzę, doświadczenie OiFP oraz wysoką jakość świadczonych przez nią usług oraz dysponowanie przez OiFP miejscem niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia, należało obiektywnie stwierdzić, że nie istnieli inni wykonawcy mogący wykonać przedmiotowe zamówienie, gdyż żaden inny wykonawca poza OiFP nie był w stanie zaoferować kompleksowego zrealizowania wydarzenia artystycznego, jakim były koncerty w ramach Halfway Festival 2019 w Białymstoku. Ponadto, pozycja i renoma OiFP umożliwiała wykonanie zamówienia o wysokich walorach artystycznych oraz na najwyższym poziomie, co gwarantowało osiągnięcie zamierzonego rezultatu. W związku z powyższym, Miasto Białystok udzieliło zamówienia Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiemu Centrum Sztuki, z siedzibą w Białymstoku (15-406), przy ul. Odeskiej 1, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
drukuj ogłoszenie