Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2019 roku

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510122746-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Rynek
Nr telefonu
146 422 775
Email
ugdt@poczta.onet.pl
Strona www
www.dabrowatar.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510122746-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.
Gmina Dąbrowa Tarnowska: Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2019 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537319-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa Tarnowska, Krajowy numer identyfikacyjny 85166114500000, ul. Rynek  34, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 422 775, e-mail ugdt@poczta.onet.pl, faks 146 422 747.
Adres strony internetowej (url): www.dabrowatar.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2019 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj jest: "Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2019 roku", w ramach zadań budżetowych: - Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie wsi - Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska 1. Zakres robót obejmuje: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, wykonawczego, opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Planu BIOZ - zgodnie z założeniami PFU i niniejszej SIWZ (jeżeli dotyczy). 2. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych warunkujących zaprojektowanie i zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu (sieci) do użytkowania i jego eksploatacji. 3. Realizację Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem/ami i zgłoszeniem/ami w tym wybudowanie, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia obiektów (sieci) - zgodnie z wymogami prawa, PFU i niniejszej SIWZ. 4. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji, instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP i p.poż. (jeżeli dotyczy) oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 5. Zapewnienie właściwego oznakowania obiektów, instalacji, w tym wyposażenie w niezbędne instrukcje i tablice informacyjne. 6. Dochowanie na etapie projektowania i realizacji zadania stosownych przepisó w prawa. 7. Przekazanie Zamawiającemu obiektów (sieci) do użytkowania wraz z wymaganymi prawem decyzjami i opiniami, w tym pozwoleniem na użytkowanie (jeżeli dotyczy). 8. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami oraz należy złożyć pisemne oświadczenie, że będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz, że obiekt (sieci i instalacje) będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 9. Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 10. Wymagany termin realizacji: Rozpoczęcie: 3 dni od podpisania umowy Zakończenie: do dnia 30 listopada 2019 r. 11. Szczegółowy zakres robót obejmuje: A. ? dobudowa sieci wodociągowej przy ul. Górnej i ul. Spacerowej w Laskówce Chorąskiej ok. 600 m (projekt + wykonanie), ? dobudowa sieci wodociągowej w Szarwarku ok. 180 mb (projekt + wykonanie), ? dobudowa sieci wodociągowej w Morzychnie ok. 150 m (projekt + wykonanie), ? dostosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków do wymogów środowiskowych grupowej oczyszczalni ścieków w Gruszowie Wielkim wraz z odprowadzeniem odcieków do rowu melioracyjnego ok. 120 mb (projekt + wykonanie), B. ? dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Spokojnej w Dąbrowie Tarnowskiej ok. 150 mb wodociągu, 600 mb kanalizacji grawitacyjnej, 250 mb kanalizacji tłocznej, przepompownia ścieków wraz z instalacją elektryczną (projekt + wykonanie), ? dobudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Legionistów w Dąbrowie Tarnowskiej (projekt całego układu kanalizacyjnego + wykonanie ok. 800 mb kanalizacji grawitacyjnej), ? dobudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej; ok. 270 mb kanalizacji grawitacyjnej i ok. 285 mb wodociągu (projekt + wykonanie), ? dobudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Oleśnickiej w Dąbrowie Tarnowskiej ok. 80 mb (projekt + wykonanie). Podane długości sieci i zakres robót stanowią minimalny wymagany zakres zadania objętego umową i PFU. Jeżeli warunki terenowe i przepisy prawa spowodują konieczność wykonania łącznie do 10 % dłuższych odcinków sieci (wodociągowej i kanalizacyjnej) powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na ryczałtową wartość zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111220-5, 45111291-4, 45112100-6, 45231000-5, 45232000-2, 45232100-3, 45232150-8, 45232410-9, 45232421-9, 45232423-3, 45232451-8, 45233000-9, 45233142-6, 45236000-0, 45252127-4, 45255600-5, 45311000-0, 45315100-9, 45330000-9, 71322200-3, 71322000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 572357.72
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacyjno - Budowlany SANIT-BUD S.C. Jerzy i Andrzej Fido
Email wykonawcy: sanit-bud7@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Nadbrzeżna 39
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 703999.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 703999.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1644510.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie