Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej /Pracownia angiografii i RTG/w CSK MSWiA w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510125057-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-507 Warszawa
Ulica
ul. Wołoska
Nr telefonu
22 508 18 09
Email
zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Strona www
http://www.cskmswia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510125057-N-2019 z dnia 21-06-2019 r.
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie: Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej /Pracownia angiografii i RTG/w CSK MSWiA w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543644-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 64726510000000, ul. ul. Wołoska  137, 02-507  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 508 18 09, e-mail zamowieniapubliczne@cskmswia.pl, faks 22 845 64 57.
Adres strony internetowej (url): http://www.cskmswia.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.cskmswia.pl, https://e-ProPublico.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SP ZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej /Pracownia angiografii i RTG/w CSK MSWiA w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CSKDZP-2375/24/04/01/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej /Pracownia angiografii i RTG/w CSK MSWiA w Warszawie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przebudowa pomieszczeń Pracowni Neuroradiologii i Radiologii Interwencyjnej /Pracownia angiografii i RTG/w CSK MSWiA w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3502828.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski
Email wykonawcy: pbuhprobud@wp.pl
Adres pocztowy: Dawidy ul Warszawska 18
Kod pocztowy: 05-090
Miejscowość: Raszyn
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6789600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6789600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7283783.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: