Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Klewie

łódzkie, Żarnów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540126558-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-330 Żarnów
Ulica
Opoczyńska
Nr telefonu
+48(44)7577055
Email
a.tyczynska@zarnow.eu, a.tyczynska91@gmail.com
Strona www
www.bip.zarnow.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540126558-N-2019 z dnia 24-06-2019 r.
Żarnów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560808-N-2019
Data: 13/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Żarnów, Krajowy numer identyfikacyjny 59064784200000, ul. Opoczyńska  5, 26-330  Żarnów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48(44)7577055, e-mail a.tyczynska@zarnow.eu, a.tyczynska91@gmail.com, faks +48(44)7577057.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zarnow.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą: a) Następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwającego dłużej niż 7 dni, b) Wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni W zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć: intensywne opady deszczu trwające dłużej niż 7 dni, opady śniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujące ujemne temperatury poniżej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujące się przed co najmniej 7 dni (potwierdzone wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru), powodujące rozmiękczenie gruntu, zamarznięcie gruntu, a w konsekwencji konieczność przerwania robót. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody nie dłużej jednak niż 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o czas niezbędny do ich usunięcia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4) Gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej do których są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej). W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 1) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, 2) gdy zostanie powzięta informacja o nowych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i jakościowych, których zastosowanie okaże się korzystne dla Zamawiającego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamówienia i konieczności zwiększenia umówionego wynagrodzenia, 3) gdy wystąpią błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym stwierdzone w dokumentacji 4) projektowej i wymagające zgłoszenia Zamawiającemu na podstawie art. 651 Kodeksu cywilnego, 5) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy. 3. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. 4. Zmiany do Umowy muszą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę. 5. Pozostałe zasady zmiany wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego opisane zostały w § 14 Projektu umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą: a) Następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwającego dłużej niż 7 dni, b) Wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni W zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć: intensywne opady deszczu trwające dłużej niż 7 dni, opady śniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujące ujemne temperatury poniżej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujące się przed co najmniej 7 dni (potwierdzone wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru), powodujące rozmiękczenie gruntu, zamarznięcie gruntu, a w konsekwencji konieczność przerwania robót. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody nie dłużej jednak niż 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o czas niezbędny do ich usunięcia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 5) Gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej do których są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 7) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 8) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami (powódź, huragan, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej). W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 1) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, 2) gdy zostanie powzięta informacja o nowych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i jakościowych, których zastosowanie okaże się korzystne dla Zamawiającego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamówienia i konieczności zwiększenia umówionego wynagrodzenia, 3) gdy wystąpią błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym stwierdzone w dokumentacji 4) projektowej i wymagające zgłoszenia Zamawiającemu na podstawie art. 651 Kodeksu cywilnego, 5) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy. 3. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. 4. Zmiany do Umowy muszą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę. 5. Pozostałe zasady zmiany wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego opisane zostały w § 14 Projektu umowy.

 
drukuj ogłoszenie