Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B w ramach projektu pn. "Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych"

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510127098-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Berka Joselewicza
Nr telefonu
14 642 24 31
Email
starosta.kda@powiatypolskie.pl
Strona www
www.powiatdabrowski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510127098-N-2019 z dnia 25-06-2019 r.
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B w ramach projektu pn. "Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554493-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Berka Joselewicza  5, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 642 24 31, e-mail starosta.kda@powiatypolskie.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiatdabrowski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B w ramach projektu pn. "Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
REZ.042.3.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 60 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo powiatu dąbrowskiego. Zestawienie wymagań dotyczących zamawianego kursu w zakresie tematycznym i warunki jego przeprowadzenia były zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4

Dodatkowe kody CPV: 80411200-0, 80530000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 109000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ośrodek Nauki Jazdy JEDYNKA Paweł Drożdż
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ręgorowicza 4
Kod pocztowy: 33-200
Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79140.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79140.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118440.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie