Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa druku i dostawy Suwalskiej Karty Mieszkańca

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510128997-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Mickiewicza
Nr telefonu
875 628 000
Email
zp@um.suwalki.pl
Strona www
http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510128997-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.
Miasto Suwałki: Usługa druku i dostawy Suwalskiej Karty Mieszkańca

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550141-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Suwałki, Krajowy numer identyfikacyjny 79067103000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 628 000, e-mail zp@um.suwalki.pl, faks 875 628 098.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku i dostawy Suwalskiej Karty Mieszkańca
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.37.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy Suwalskiej Karty Mieszkańca: -wydruk, personalizacja i dostawa Suwalskiej Karty Mieszkańca - wg załączonego wzoru obejmującego 4 rodzaje kart (biała, zielona, niebieska i żółta) - w ilości do 16.500 sztuk. Wskazana ilość kart jest ilością orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zamówionych kart będzie zależała od rzeczywistej liczby złożonych wniosków o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca przez uprawnionych mieszkańców Suwałk, -karty będą występować w 4 wersjach - białej (karta zwykła), zielonej (karta rodziny wielodzietnej), niebieskiej (karta osoby niepełnosprawnej) i żółtej (karta seniora), -karty plastikowe o wymiarach 85 mm x 54 mm, -grubość - co najmniej 0,7 mm, -kolor CMYK 4 + 4, -laminacja błyszcząca, -personalizacja biała i czarna, płaska na 1 stronie karty, -zdjęcie kolorowe, -każda karta będzie zawierać: imię i nazwisko właściciela, datę urodzenia, zdjęcie użytkownika oraz numer karty i datę jej ważności, -personalizacja kart odbywać się będzie każdorazowo, po przesłaniu przez pracownika Urzędu Miejskiego w Suwałkach pliku Excel zawierającego dane potrzebne do personalizacji i określenia koloru karty wraz z połączonymi z tymi danymi (poprzez tą samą nazwę pliku) zdjęciami, przy czym Zamawiający nie jest w stanie określić ilości kart do druku i ich koloru przy każdorazowym przesyle danych do personalizacji, -wymagane będzie podpisanie z Gminą Miastem Suwałki umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79823000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48097.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PolskieKarty Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. 29 Listopada 94
Kod pocztowy: 31-406
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32472.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28413.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138006.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: