Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ECOGIGANT Łukasz Trębacz, ul. Kostrzyńska 168, 66-400 Gorzów Wlkp. kraj/woj. inne

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa wraz z dostawą i montażem toalety publicznej w rejonie pętli autobusowej i stacji SKM Sopot Kamienny Potok

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510128909-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
http://www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510128909-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Budowa wraz z dostawą i montażem toalety publicznej w rejonie pętli autobusowej i stacji SKM Sopot Kamienny Potok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550035014-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): http://www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wraz z dostawą i montażem toalety publicznej w rejonie pętli autobusowej i stacji SKM Sopot Kamienny Potok
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.9.IOŚ.2019.MSt
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i całości robót budowlanych wraz z wszelkimi innymi czynnościami niezbędnymi do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy i będącym jej integralną częścią. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zamówienie, w zakresie wykonania wszystkich Robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i budowie wraz z dostawą i montażem jednej toalety publicznej w rejonie pętli autobusowej i stacji SKM Sopot Kamienny Potok w Sopocie. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest zawarty w Programie Funkcjonalo - Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy oraz będącym jej integralną częścią
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia, dokonane w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 2018.10.16, Dz.U.2018 poz. 1986 ze zmianami). Zamówienie podstawowe zostało udzielone w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem toalet publicznych w Sopocie - projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego", nr sprawy: ZP.272.18.IOŚ.2018.MSt. Umowa nr 851/Fn/2018 została zawarta w dniu 13.11.2018 r. Wartość przedmiotowego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Możliwość udzielenia podobnych robót budowlanych zgodnych z zamówieniem podstawowym została przewidziana w siwz, w Rozdziale V - informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 uPzp - zamówienia podobne oraz w ogłoszeniu nr 602478-N-2018 z dnia 09.08.2018 r. w sekcji II Przedmiot zamówienia, w punkcie II.7).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Budowa wraz z dostawą i montażem toalety publicznej w rejonie pętli autobusowej i stacji SKM Sopot Kamienny Potok
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Łukaszem Trębacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECOGIGANT Łukasz Trębacz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kostrzyńska 168.
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 239850.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 239850.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 239850.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie podstawowe zostało udzielone w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem toalet publicznych w Sopocie - projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego", nr sprawy: ZP.272.18.IOŚ.2018.MSt. Umowa nr 851/Fn/2018 została zawarta w dniu 13.11.2018 r. Wartość przedmiotowego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Możliwość udzielenia podobnych robót budowlanych zgodnych z zamówieniem podstawowym została przewidziana w siwz, w Rozdziale V - informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 uPzp - zamówienia podobne oraz w ogłoszeniu nr 602478-N-2018 z dnia 09.08.2018 r. w sekcji II Przedmiot zamówienia, w punkcie II.7).
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: