Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi kompleksowego prania oraz odbioru i dostawy bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, mopów oraz prania i dezynfekcji materacy i poduszek

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510128552-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
26-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
54-049 Wrocław
Ulica
Gen. A. E. Fieldorfa
Nr telefonu
71 306 44 19
Email
zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Strona www
http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510128552-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej: Usługi kompleksowego prania oraz odbioru i dostawy bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, mopów oraz prania i dezynfekcji materacy i poduszek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543785-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00632038400000, ul. Gen. A. E. Fieldorfa  2, 54-049  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl, faks 71 306 48 67.
Adres strony internetowej (url): http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi kompleksowego prania oraz odbioru i dostawy bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, mopów oraz prania i dezynfekcji materacy i poduszek
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ/190/NT/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. 1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego prania oraz odbioru i dostawy bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, mopów oraz prania i dezynfekcji materacy i poduszek dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. 2. Wspólny słownik zamówień (CPV): ? 98310000-9-Usługi prania i czyszczenia na sucho; ? 98311000-6-Usługi odbierania prania; ? 98315000-4-Usługi prasowania; 3. Świadczenie usług pralniczych przez okres 12 miesięcy na rzecz Zamawiającego, które obejmują w szczególności: pranie, suszenia, maglowania i prasowanie bielizny szpitalnej oraz odzieży pracowniczej ochronnej, pranie i suszenie koców, pranie i suszenie mopów, pranie i dezynfekcję materacy i poduszek, czyszczenie chemiczne, naprawy uszkodzonej bielizny, znakowania asortymentu oraz segregacja i pakowanie objętego przedmiotem umowy umożliwiającym jego identyfikację przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98310000-9

Dodatkowe kody CPV: 98311000-6, 98315000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 847718.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HTS MEDIJ Sp. z o.o.
Email wykonawcy: medij@medij.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kobylińska 12
Kod pocztowy: 63-830
Miejscowość: Pępowo
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1041908.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1041908.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1041908.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie