Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych, odpadów komunalnych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów...

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510131886-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szpitalna
Email
aigzoz@tarnow.home.pl
Strona www
www.zozdt.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510131886-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej: Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych, odpadów komunalnych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545303-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540093826-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Szpitalna  1, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail aigzoz@tarnow.home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zozdt.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych, odpadów komunalnych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
11/19/ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych, odpadów komunalnych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Zamówienia publicznego udzielono na pakiety: Pakiet 1 - Odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Pakiet 2 - Odpady komunalne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90524400-0

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 97950.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Remondis Medison Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puszkina 41
Kod pocztowy: 42-530
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Remondis Medisin Chrzanów Sp. z o.o.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Styczniowych 9
Kod pocztowy: 32-500
Miejscowość: Chrzanów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 144313.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144313.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Odpady komunalne.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Remondis Kraków Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Półłanki 64
Kod pocztowy: 30-740
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - Prawo Zamówień Publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Odbiór, transport, unieszkodliwianie lub odzysk pozostałych odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp. Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie