Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 7 realizacji.

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510131257-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-800 Zabrze
Ulica
Powstańców Śląskich
Nr telefonu
323733537
Email
sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Strona www
www.bip.um.zabrze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510131257-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.
Miasto Zabrze: Modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 7 realizacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534512-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Zabrze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625552000000, ul. Powstańców Śląskich  5-7, 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323733537, e-mail sekretariat_bzp@um.zabrze.pl, faks 323733516.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.zabrze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 7 realizacji.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.19.2019.KW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 7 realizacji poprzez wykonanie n/w robót (prace na I piętrze skrzydła zachodniego budynku) - roboty rozbiórkowe; - roboty murarsko-tynkarskie; - instalowanie przegród - okładziny i ścianki gipsowe, wyposażenie; - montaż zabudów wnęk i gablot; - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; - roboty malarskie; - roboty posadzkowe; - wymiana instalacji elektrycznej wraz z częściową wymianą sieci informatycznej; - wymiana oświetlenia; - wywóz gruzu; - odtworzenie zdemontowanych na czas prac obudów grzejnikowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez STUDIO MN-Pracowania Projektowa, ul. Widłaków 10, 40-693 Katowice w lutym 2017 r., składająca się z: - Projektu Budowlano - Wykonawczego - część architektoniczno-budowlana. - Projektu Budowlano - Wykonawczego - część instalacje elektryczne. - Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Przedmiaru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45262500-6, 45324000-4, 45421141-4, 45442100-8, 45431000-7, 45421100-5, 45432100-5, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45314310-7, 45315700-5, 45317000-2, 45314320-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 7 realizacji.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 303410.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Paweł Kurpiel prowadzący działalność pn.: Zakład Usługowy DUERO Paweł Kurpiel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Medyków 8A
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 222886.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222886.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350687.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: