Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO DWUOSIOWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM, URZĄDZENIEM DŹWIGOWYM HDS ORAZ...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510130788-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-853 Sopot
Ulica
Al. Niepodległości
Nr telefonu
58 551 38 27
Email
emilaantosiak@gmail.com
Strona www
www.zom.sopot.pl www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510130788-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.
Zakład Oczyszczania Miasta: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO DWUOSIOWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM, URZĄDZENIEM DŹWIGOWYM HDS ORAZ OSPRZĘTEM ZIMOWYM W POSTACI POSYPYWARKI I PŁUGA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555091-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540112517-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Oczyszczania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 19000788800000, ul. Al. Niepodległości  , 81-853  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 551 38 27, e-mail emilaantosiak@gmail.com, faks 58 551 16 07.
Adres strony internetowej (url): www.zom.sopot.pl www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO DWUOSIOWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM, URZĄDZENIEM DŹWIGOWYM HDS ORAZ OSPRZĘTEM ZIMOWYM W POSTACI POSYPYWARKI I PŁUGA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-04/ZOM/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego dwuosiowego z urządzeniem hakowym, urządzeniem dźwigowym HDS oraz osprzętem zimowym w postaci posypywarki i pługa: pojazd dwuosiowy o napędzie 4x2, fabrycznie nowy, o dopuszczalnej masie całkowitej administracyjnej 18 000 kg wraz ze sprzętem: 1) urządzeniem hakowym fabrycznie nowym o parametrach użytkowych w szczególności: nominalna moc załadunkowa min. 10 t, teleskopowane ramię główne o długości teleskopowania min 800 mm, wysokość haka 1200 mm, ciśnienie maksymalne 30 MPa, długość użytkowa kontenerów od 3400 do 4500 mm, 2) urządzeniem dźwigowym HDS: fabrycznie nowy, nie może być prototypem, musi pochodzić z produkcji seryjnej o parametrach użytkowych w szczególności: 3 ramiona wysuwane hydraulicznie, wysięg urządzenia nie mniejszy niż 10,0m, udźwig urządzenia min. 940 kg / 10m, ciśnienie robocze nie większe niż 340 bar, kąt obrotu urządzenia nie mniejszy niż 405 stopni 3) posypywarką o parametrach użytkowych w szczególności: konstrukcja przystosowana do montażu na podwoziu z urządzeniem hakowym, fabrycznie nowa, wykonana ze stali ST3, śrutowana, zabezpieczona antykorozyjnie, przeznaczona do posypywania różnymi środkami zapewniającymi szorstkość podłoża, ze szczególnym uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych, pojemność zbiornika posypywarki - 5m3 4) pługiem o parametrach użytkowych w szczególności: fabrycznie nowy pług lemieszowy z płytą montażową DIN, umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060. 2. Warunki leasingu: okres leasingu: 4 (cztery) lata, w kolejnych 47 (czterdziestu siedmiu) równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy; raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy; opcja wykupu - 1 (jeden) % wartości początkowej brutto całego pojazdu będącego przedmiotem zamówienia, pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu. Wszelkie parametry pojazdu oraz elementów wyposażenia muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34142000-4

Dodatkowe kody CPV: 66000000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 652323.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: PL. ORLĄT LWOWSKICH 1
Kod pocztowy: 53-605
Miejscowość: WROCŁAW
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 802357.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 802357.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 802357.83
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie