Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest transport na trasie m. Lwów (Ukraina) - m. Sopot (Polska) ? m. Lwów (Ukraina) w terminie do 25 października 2019. r.

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510134394-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-720 Sopot
Ulica
Plac Zdrojowy
Nr telefonu
585 510 621
Email
sekretariat@pgs.pl
Strona www
www.pgs.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510134394-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.
Państwowa Galeria Sztuki: Przedmiotem zamówienia jest transport na trasie m. Lwów (Ukraina) - m. Sopot (Polska) - m. Lwów (Ukraina) w terminie do 25 października 2019. r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Galeria Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny 27716700000000, ul. Plac Zdrojowy  2, 81-720  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 510 621, e-mail sekretariat@pgs.pl , faks 585 513 262.
Adres strony internetowej (url): www.pgs.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest transport na trasie m. Lwów (Ukraina) - m. Sopot (Polska) - m. Lwów (Ukraina) w terminie do 25 października 2019. r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PGS-WR/1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest transport na trasie m. Lwów (Ukraina) - m. Sopot (Polska) - m. Lwów (Ukraina) w terminie do 25 października 2019. r. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Pakowanie eksponatów we Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego; 2) Odprawę celną (eksport) eksponatów w mieście Lwów (Carnet ATA); 3) załadunek eksponatów we Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego; 4) Transport eksponatów pojazdem przystosowanym do przewozu dzieł sztuki, na trasie: miasto Lwów (ul. Stefanyka 3, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B. G. Woźnickiego) - miasto Sopot (Plac Zdrojowy 2, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie); 5) Organizację ochrony konwojowej eksponatów na terytorium Ukrainy; 6) Transport eksponatów pojazdem przystosowanym do przewozu dzieł sztuki, na trasie: miasto Sopot (Plac Zdrojowy 2, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie) - miasto Lwów (ul. Stefanyka 3, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B. G. Woźnickiego); 7) Odprawę celną (import) eksponatów w mieście Lwów; 8) Rozładunek eksponatów we Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego; 9) Rozpakowanie eksponatów we Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 92521220-7, 79920000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18000.00
Waluta Euro
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  1
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kunsttrans Kiev Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Artema 21 of 406
Kod pocztowy: 04-053
Miejscowość: Kijów
Kraj/woj.: Ukraina

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: UA
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19000.00
Waluta: Euro
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.b uPzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Jednym z tych praw jest prawo własności. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z dysponowaniem rzeczami stanowiącymi własność Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G.Woźnickiego. Usługa ta, ze względu na ochronę prawa własności, może być wykonana tylko na takich warunkach, na jakie zgodzili się właściciele rzeczy. Jednym z takim warunków jest wyrób skrzyń, wykonanie pakowania oraz transportowanie eksponatów na trasie Lwów-Sopot-Lwów oraz dokonanie odprawy celnej przez firmę Kunsttrans Kiev Sp. z o.o., z siedzibą w Kijowie, ul. Artema 21, Ukraina. Powyższe wynika wprost z par. 4.6 umowy o czasowym wypożyczeniu 49 muzealnych przedmiotów państwowej części Muzealnego Funduszu Ukrainy (?) w celu ich eksponowania na wystawie "Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z kolekcji prywatnych" zawartej pomiędzy Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. B.G. Woźnickiego oraz Państwową Galerią Sztuki.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: