Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa ul. Tylnej w Łasku

łódzkie, Łask

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510134323-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-100 Łask
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
436 768 300
Email
um@lask.pl
Strona www
www.lask.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510134323-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.
Gmina Łask: Przebudowa ul. Tylnej w Łasku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552110-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łask, Krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul. Warszawska  14, 98-100  Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl, faks 436 768 388.
Adres strony internetowej (url): www.lask.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Tylnej w Łasku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RO.271.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Tylnej w Łasku" polegających na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Mickiewicza o długości 226 m o nawierzchni bitumicznej wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem terenu, budową chodnika i zjazdów, budową kanalizacji deszczowej. 2. Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie decyzji Starosty Łaskiego o pozwoleniu na budowę nr 255/2018 z dnia 08.06.2018 r. znak: AB.6740.1.145.2018.MJ47 przeniesionej decyzją na 352/2018 z dnia 20.07.2018 r. znak: AB.6740.1.328.2018.JO112 zmienionej decyzją nr 218/2019 z dnia 14.05.2019 r. znak: AB.6740.1.141.2019.JO36 oraz decyzji Wojewody Łódzkiego nr 172/18 z dnia 13.09.2018 r. znak: IR-II.7840.108.2018 przeniesionej decyzją nr 203/18 z dnia 29.10.2018 r. znak IR-II.7840.108.2018.AK. 3. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót/czynności: ? tyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; ? wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych; ? wykonanie robót ziemnych; ? wykonanie konstrukcji drogowych i nawierzchni bitumicznych; ? wykonanie zjazdów z kostki betonowej; ? wykonanie chodników z kostki betonowej; ? wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych; ? budowa rurociągów do odprowadzenia wody burzowej; ? montaż oznakowania pionowego; ? roboty wykończeniowe. UWAGA I: Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego. W celu korzystania przez mieszkańców z wjazdów i dojść do posesji Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót, powiadomi mieszkańców o terminie i zakresie wykonywanych robót. UWAGA II: Materiał z rozbiórki nawierzchni ul. Tylnej destrukt należy przekazać Zamawiającemu z odwiezieniem na odległość do 5 km od miejsca realizacji inwestycji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej - załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 6 i 7 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 6 i 7 do SIWZ. 6. Wszystkie wbudowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne dopuszczenia wymagane Prawem Budowlanym. 7. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 7.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy, o ile nie będą one wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej: ? tyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ? wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, ? wykonanie robót ziemnych, ? wykonanie konstrukcji drogowych i nawierzchni bitumicznych, ? wykonanie zjazdów z kostki betonowej, ? wykonanie chodników z kostki betonowej, ? wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych, ? budowa rurociągów do odprowadzenia wody burzowej, ? montaż oznakowania pionowego, ? roboty wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 7.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: ? żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, ? żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, ? przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7.4 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 7.1. czynności. 6.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane. 9. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia - klauzula społeczna: Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 743) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: ? zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie SIWZ - klauzula społeczna - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy; ? przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii: zgłoszenia ofert pracy przedstawionego Powiatowemu Urzędowi Pracy, zanonimizowanego odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do pracodawcy oraz zanonimizowanej umowy o pracę - w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy bezrobotnego), Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający moment zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia - za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45233140-2, 45111200-0, 45232130-2, 45233221-4, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 874974.02
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kosów, ul. Główna 92
Kod pocztowy: 97-310
Miejscowość: Moszczenica
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 949064.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 949064.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1092305.55
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie