Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11

podlaskie, Sokółka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510135237-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
03-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-100 Sokółka
Ulica
ul. Torowa
Nr telefonu
857118909
Email
dzial.techniczny@pzd.sokolka.com
Strona www
www.pzd.sokolka.com

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510135237-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce: Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków opis projektu i programu zamieszczono w Sekcja I: Zamawiający w punkcie: Informacje dodatkowe
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546492-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11: 1) w ramach projektu, na który Powiat Sokólski złożył wniosek o dofinansowanie: Pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" nr wniosku o dofinansowanie RPO.05.03.01-20-0201/18, nr naboru RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; 2) w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0384/17 "Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego" realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0384/17-00 z dnia 20 grudnia 2018r. zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, Krajowy numer identyfikacyjny 05066730800000, ul. ul. Torowa   12, 16-100  Sokółka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857118909, e-mail dzial.techniczny@pzd.sokolka.com, faks 857112229.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.sokolka.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD/DR-Bi/4112/6/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11: 1) w ramach projektu, na który Powiat Sokólski złożył wniosek o dofinansowanie: Pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" nr wniosku o dofinansowanie RPO.05.03.01-20-0201/18, nr naboru RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; 2) w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0384/17 "Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego" realizowanego w ramach Umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0384/17-00 z dnia 20 grudnia 2018r. zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 1.1.1. Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka będzie pełnił rolę inwestora zastępczego w imieniu Zamawiającego w ramach niniejszej inwestycji, zgodnie z: 1) Uchwałą Zarządu Powiatu Sokólskiego nr 91/2019 z dnia 13.03.2019r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 2) Uchwałą Zarządu Powiatu Sokólskiego nr 92/2019 z dnia 13.03.2019r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu "Odnawialne źródła energii w budynkach szkolnych Powiatu Sokólskiego" w ramach Osi priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. 1.1.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) termomodernizację dachu, 3) termomodernizację ścian zewnętrznych, 4) modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 5) modernizację instalacji elektrycznej, 6) montaż instalacji fotowoltaicznej, 7) montaż elementów instalacji odgromowej - iglic z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych wraz z niezbędnymi materiałami pomocniczymi zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową. UWAGA: Instalacja odgromowa została wykonana w latach ubiegłych. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać pozycje zaznaczone w przedmiarze robót, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 1.1.2.1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) prowadzenia dziennika budowy, 2) urządzenia terenu budowy, 3) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robót, 4) demontażu i montażu instalacji odgromowej występującej na budynku w razie zaistnienia kolizji wykonywanych robót z istniejącą instalacją, 5) montażu i demontażu we własnym zakresie i na własny koszt obiektów zaplecza tymczasowego budowy oraz poniesienia kosztów amortyzacji lub zużycia tych obiektów, doprowadzenia i wyposażenia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza tymczasowego w niezbędne media, uzyskania wymaganych warunków technicznych, urządzenia i wykonania we własnym zakresie i na własny koszt placu budowy, tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetlenia placu budowy, wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpadów, itp., 6) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 7) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt, 8) poniesienia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki z innymi kosztami towarzyszącymi wraz z udokumentowaniem, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) wykonania na koszt własny ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia prac związanych realizacja przedmiotu zamówienia, 10) dokonania na koszt własny zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak też koszt robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego, 11) zapewnienia na koszt własny stałych i bezpiecznych dojść do istniejących budynków położonych w bliskim sąsiedztwie wykonywanych robót, 12) czyszczenia na własny koszt kół środków transportowych oraz dróg z zanieczyszczeń spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy, 13) poniesienia kosztów wszelkich badań jakości materiałów, robót, prób i rozruchów, odbiorów technicznych wymaganych przepisami, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie Zamawiającego, 14) wykonania badań instalacji odgromowej przewidzianych w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wymaganych przepisami prawa oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej instalacji odgromowej. 15) wykonania wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z pokryciem ich kosztów, 16) montażu i demontażu na koszt własny tymczasowych dróg dojazdowych niezbędnych do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, 17) doprowadzenia zniszczonych podczas robót budowlanych terenów zielonych wokół budynku do stanu sprzed budowy poprzez wyrównanie, podsypanie i obsianie trawą, 18) w razie konieczności uzyskania potwierdzeń odbiorów przyłączy przez gestorów sieci - niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 19) wykonania na koszt własny odbiorów technicznych wymaganych przepisami i wydanymi warunkami wykonywanych robót przez poszczególnych gestorów urządzeń, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wynikających ze spełnienia wymagań wynikających z wydanych warunków, 20) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót branżowych, 21) wykonania na koszt własny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy, 22) uzyskania na koszt własny wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na cele budowy terenu będącego poza przekazanym placem budowy, 23) opracowania instrukcji użytkowania i konserwacji obiektu oraz sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych wraz z poniesieniem ich kosztów, 24) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt istniejących elementów narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 25) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zaleceń, obejmujących m.in. oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bhp, p.poż., wykonanie niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót, 26) poniesienia wszystkich innych, nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane będą przepisami technicznymi i prawnymi. 1.1.2.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej. 3.1.2.3. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie. 1.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. 1.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi Kierownika budowy, Kierowników branży elektrycznej i sanitarnej oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 1.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 1.5. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziałach II. - VI. SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45330000-9, 45311000-0, 45261215-4, 09331200-0, 45223810-7, 09330000-1, 09332000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1182530.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kruder Budownictwo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@kruder.net.pl
Adres pocztowy: ul. Pozioma 4
Kod pocztowy: 15-558
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1448940.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1448940.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1697400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: wykonanie części dotyczącej robót sanitarnych oraz wykonanie części dotyczącej robót elektrycznych

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: