Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług ratownictwa wodnego ? zabezpieczenie ratownicze pływalni Rataje zlokalizowanej na os Piastowskim 55

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510138091-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
05-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-553 Poznań
Ulica
Jana Spychalskiego
Nr telefonu
618 357 901
Email
zp@posir.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510138091-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy: Świadczenie usług ratownictwa wodnego - zabezpieczenie ratownicze pływalni Rataje zlokalizowanej na os Piastowskim 55

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561846-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego  34, 61-553  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, e-mail zp@posir.poznan.pl, faks 618 334 651.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług ratownictwa wodnego - zabezpieczenie ratownicze pływalni Rataje zlokalizowanej na os Piastowskim 55
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.240.43.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego - zabezpieczenie ratownicze pływalni Rataje zlokalizowanej na os Piastowskim 55 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWIZ . Ilość godzin pracy ratowników w okresie realizacj zamówienia wynosi 14 592 i jest wielkością szacunkową, i nie stanowi podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w trakcie realizacji umowy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 656 ze zmianami) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, czy dane osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z wymogami art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862). Nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł dla każdej części. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Nieprzedłożenie polisy najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. Przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących funkcję ratownika wodnego z wyłączeniem osób wykonujących czynności nadzoru- koordynatora. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 75250000-3

Dodatkowe kody CPV: 71317200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 370000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: os. Powstańców Warszawy 5H/I/11
Kod pocztowy: 61-656
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 401717.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 401717.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 435863.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie