Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510139376-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Sejneńska
Nr telefonu
875 653 285
Email
pgksuwalki@poczta.fm
Strona www
www.pgk.suwalki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510139376-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o.: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 555342-N-2019 z dnia 2019-05-31 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 540113871-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Pełnomocnik Zamawiającego - Mentor S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 177-181 Broker ubezpieczeniowy - zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 r., nr 475, NIP 956-00-03-240 REGON nr 870245914, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031423, o opłaconymw całości kapitale zakładowym w wysokości 784.628 zł Tel: (56) 66-93-300 Fax: (56) 66-93-304 strona internetowa: www.mentor.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 15186800000000, ul. ul. Sejneńska  82, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 653 285, e-mail pgksuwalki@poczta.fm, faks 875 653 285.
Adres strony internetowej (url): www.pgk.suwalki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZK/31/05/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. 1) Rodzaj zamówienia: usługa. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV: 66510000-8 (usługi ubezpieczeniowe) 2) 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty) 3) 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów) 2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamówienie obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV - 66515000-3 oraz 66515400-7), 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV - 66515000-3), Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66515000-3, 66515400-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 122582.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Noakowskiego 22
Kod pocztowy: 00-668
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81906.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81906.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81906.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: