Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawę maszyn oraz urządzeń do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przybywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510139091-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-211 Wrocław
Ulica
ul. Kleczkowska 35, skr. pocz.096
Nr telefonu
713 272 657
Email
oisw_wroclaw@sw.gov.pl
Strona www
www.sw.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510139091-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej: Zakup i dostawę maszyn oraz urządzeń do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przybywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer identyfikacyjny projektu: WND-POWR.02.07.00-00-0001/15.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543451-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540102571-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Krajowy numer identyfikacyjny 93088026000000, ul. ul. Kleczkowska 35, skr. pocz.096  , 50-211  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 272 657, e-mail oisw_wroclaw@sw.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawę maszyn oraz urządzeń do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przybywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OI/POWER.2230.3.2019.KM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn oraz urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu dla osadzonych przebywających w dziesięciu jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ilościach i asortymentach podanych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia. Maszyny oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia niezbędne są do szkolenia osadzonych, do praktycznej nauki zawodu: ? Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. ? Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - dostawa maszyn oraz urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, swoją ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym. Wszystkie elementy maszyn oraz urządzeń muszą być fabrycznie nowe (nieużywane). Wszystkie maszyny oraz urządzenia muszą być kompletne i posiadać odpowiednie, niezbędne akcesoria do ich uruchomienia. Ponadto powinny posiadać instrukcję w języku polskim a także serwis i dostępność części zamiennych na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia, własnym transportem oraz na swój koszt do: Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, Aresztu Śledczego we Wrocławiu, Zakładu Karnego w Głogowie, Zakładu Karnego w Kłodzku, Zakładu Karnego w Strzelinie, Zakładu Karnego w Wołowie, Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu oraz Zakładu Karnego w Zarębie. Do oferty należy dołączyć Instrukcje techniczne wszystkich oferowanych maszyn oraz urządzeń potwierdzające spełnienie wymagań nie gorszych niż opisane w niniejszej SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Maszyny oraz urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową zawierającą między innymi instrukcję obsługi oraz instrukcję konserwacji, a także deklarację zgodności Unii Europejskiej. W celu ułatwienia wskazania maszyn oraz urządzeń o opisanych parametrach, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, podał przykładowy sprzęt produkowany przez danego producenta. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza sprzęt dowolnego producenta spełniający parametry opisane w Załączniku nr 1a i 2a do SIWZ (kolumna 2 - Szczegółowe dane techniczne maszyny/urządzenia), wskazane parametry są minimalne, tj. Zamawiający dopuszcza sprzęt o takich samych lub wyższych parametrach. Udowodnienie, że proponowane przez Wykonawcę maszyny lub urządzenia są nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1a i 2a do SIWZ, należy do Wykonawcy. 3. 1. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: Główny przedmiot: 44510000-8 ? 38651600-9 - Kamery cyfrowe ? 43414000-8 - Szlifierki ? 43320000-2 - Urządzenia budowlane ? 44423200-3 - Drabiny ? 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe ? 42662000-4 - Sprzęt spawalniczy ? 42999000-5 - Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym ? 42650000-7 - Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne ? 44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze ? 39721320-1 - Osuszacze powietrza ? 44212310-5 - Rusztowania ? 39711120-6 - Zamrażarki ? 39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi ? 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu ? 39713400-7 - Maszyny do konserwowania podłóg ? 43315000-4- Maszyny do zagęszczania gruntu ? 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory ? 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne ? 43133100-5 - Rusztowania przesuwne ? 39312000-2 - Urządzenia do przygotowania żywności 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i jego wartości maksymalnie o 9% licząc od wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przedmiotowa zmiana nie może być dokonana w terminie późniejszym niż 14 dni przed upływem terminu na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 oraz § 2 ust. 1 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 3. Strony dopuszczają, na zasadach opisanych w § 11 Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), zmianę marki/typu konkretnej maszyny, urządzenia lub narzędzia, którego sprzedaż wraz z dostawą stanowi przedmiot Umowy, w sytuacji zaprzestania jego produkcji, dystrybucji, wycofania tego produktu z obrotu lub okresowej niedostępności produktu na rynku, o ile zaoferowana nowa maszyna, urządzenie lub narzędzie spełnia przynajmniej kryteria zawarte w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (czyli może mieć wyższe parametry techniczne) i zmiana nie powoduje wzrostu wartości zamówienia. W przypadku zmiany maszyny, urządzenia lub narzędzia na droższy produkt, od przedstawionego w ofercie, Wykonawca nie ma roszczenia o dopłatę różnicy w wartości zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zarówno okoliczności uzasadniające zmianę jak również fakt, iż zaoferowana nowa maszyna, urządzenie lub narzędzie spełnia przynajmniej wymagania określone w SIWZ (załącznik nr 3 do Umowy) i Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44512000-2

Dodatkowe kody CPV: 38651600-9, 43414000-8, 43320000-2, 44423200-3, 38410000-2, 42662000-4, 42999000-5, 42650000-7, 44511200-7, 39721320-1, 44212310-5, 39711120-6, 39711000-9, 34000000-7, 39713400-7, 43315000-4, 31100000-7, 44512000-2, 43133100-5, 39312000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA UZASADNIENIE PRAWNE: Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), który stanowi: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty." UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W dniu 12 czerwca 2019 roku do przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy KOGEX Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław została odrzucona, natomiast oferta firmy KLIMA - SPEC z siedzibą przy ul. Ściniawska 24, 56-100 Wołów przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. oferta na kwotę - 332 999,13 zł, kwota jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 300 000,00 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie