Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach

małopolskie, Klucze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510138821-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-310 Klucze
Ulica
ul. Partyzantów
Nr telefonu
326 428 508
Email
klucze@gmina-klucze.pl
Strona www
www.gmina-klucze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510138821-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
Urząd Gminy Klucze: Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554284-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000000, ul. ul. Partyzantów  1, 32-310  Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach." Zakres robót obejmuje: a) Wykonanie instalacji oświetleniowych, b) Roboty przygotowawcze: - karczowanie krzaków - rozbiórka schodów - demontaż ogrodzenia placu zabaw - demontaż urządzeń placu zabaw - usunięcie istniejących ławek d) Chodniki, ścieżki: - Rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową - rozebranie obrzeży trawnikowych - wykonanie podbudowy - ułożenie kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami e) Wykonanie muru przy amfiteatrze: - wykonanie wykopów pod fundamenty - wykonanie ławy fundamentowej prostokątnej - wykonanie schodów terenowych oraz muru z kamienia porfir f) Mała architektura - dostawa i montaż ławek parkowych - dostawa i montaż siedzisk na murku - dostawa i montaż koszy na śmieci g) Wykonanie i montaż (posadowienie) drewnianej altany h) Wykonanie trawników i nasadzenia drzew i) Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki istniejących obiektów oraz pozostałości po robach przygotowawczych i pozostałych pracach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje część robót objętych projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę w zakresie wykonania: ? ciągów pieszych i elementów małej architektury jedynie w obrębie parku na działce nr ew. gruntów nr 215/20, ? całości oświetlenia parkowego zgodnie z projektem. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót, projekcie budowlanym, będącymi załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącymi jej integralną część stanowiącymi Załącznik nr 5 i nr 6. Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót w zakresie wykonania: ? muru na granicy parku od strony południowej z wiatą przystankową, ? fontanny wraz z przyłączami i oświetleniem, ? nawierzchni z płyt kamiennych, ? parkingów z wewnętrzną drogą dojazdową, ? ciągów pieszych i elementów małej architektury na pozostałych działkach, ? nasadzenia drzew oraz zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, ? montażu bramy wraz z furtką. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu, w którym ma być realizowana inwestycja, w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze pok. Nr 306.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45113000-2, 45111200-0, 45200000-9, 45210000-2, 45220000-5, 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 353872.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo - Budowlany Wojciech Kocjan
Email wykonawcy: a.w.kocjan@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Kosmolów 38.
Kod pocztowy: 32-300
Miejscowość: Olkusz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 429420.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 429420.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 679013.22
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie