Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST w Barlinku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej piwnicznej w wybranych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

zachodniopomorskie, Barlinek

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-07-2019
Numer ogłoszenia
33930792
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
74-320 Barlinek
Ulica
Wodna 2
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST" W BARLINKU

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku
ul. Wodna 2, 74-320 Barlinek
o g ł a s z a pisemny przetarg nieograniczony n a w y k o n a n i e :
A. Wymiana stolarki okiennej piwnicznej (zakup i montaż) w wybranych budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Barlinku.
Pożądany termin realizacji powyższych robót budowlanych: do 30 - 09 - 2019 r.
Oferta na wykonanie powyższych robót budowlanych winna być opracowana według specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Zamawiającego - dział techniczny, pokój nr 3 tel.: (95) 7461 095.
Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1 (sekretariat )
w terminie do dnia: 25 - 07 - 2019 r. do godz. 1130.
Przetarg odbędzie się dnia 25 - 07 - 2019 r. w siedzibie Zamawiającego - w Barlinku przy ul. Wodnej 2, pokój nr 13
o godz. 12 00.
Wadium należy wnieść do dnia 24 - 07 - 2019 r. w kwocie 1.800,00 zł.
Wadium należy wnieść przelewem na konto GBS Barlinek 02 8355 0009 0000 0345 2000 0017.
Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew.
Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od Zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez Oferentów materiały przetargowe.
33930792
drukuj ogłoszenie