Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa 12 000 szt. skrzynek na sadzonki do Szkółki Kontenerowej w Wierzchosławicach

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510140416-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szarwarska
Nr telefonu
146 422 101
Email
dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl
Strona www
www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510140416-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska: Dostawa 12 000 szt. skrzynek na sadzonki do Szkółki Kontenerowej w Wierzchosławicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562346-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Krajowy numer identyfikacyjny 35054555300000, ul. ul. Szarwarska  1, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 422 101, e-mail dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl, faks 146 424 233.
Adres strony internetowej (url): www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 12 000 szt. skrzynek na sadzonki do Szkółki Kontenerowej w Wierzchosławicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SI.270.1.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skrzynek na sadzonki do Szkółki Kontenerowej w Wierzchosławicach w ilości 12 000 sztuk 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych 3. Dostarczone skrzynki na sadzonki muszą być fabrycznie nowe. Skrzynki przeznaczone będą do przechowywania sadzonek drzew przez okres zimowy w komorach chłodniczych z panującą wewnątrz temperaturą około minus 3°C oraz wilgotnością powietrza w zakresie 95-98%. W przedmiotowych skrzynkach sadzonki będą również dostarczane odbiorcom. 4. Skrzynki powinny być wykonane z HDPE o następujących właściwościach: ? przystosowany do pracy w zakresie temperatur od -10°C do +40°C, ? przez co najmniej 5 lat odporny na starzenie, gnicie w wilgotnym środowisku z równoczesnym zachowaniem właściwości fizycznych, kształtów i wymiarów, ? nie wchodzący w reakcje chemicznie z żadnym podłożem stosowanym w szkółkarstwie oraz środkami ochrony roślin, ? podlegający procesowi recyklingu, ? nie zawierający substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, ? kolor czarny lub zielony (całość zamówienia w jednym kolorze), 5. Dostarczone skrzynki muszą spełniać następujące wymagania: ? muszą być odporne na uderzenia w trakcie przemieszczania ręcznego, składowania, mycia, podawania na stanowiska linii technologicznej (nie mogą pękać, dopuszczalne są zarysowania), na uderzenia i wzajemne ocieranie się skrzynek z materiałem sadzeniowym podczas transportu wózkami widłowymi i samochodami, ? muszą być odporne na działanie promieni UV, ? ściany boczne oraz dno skrzynek powinny być ażurowe umożliwiające przez to swobodny przepływ powietrza. ? skrzynki z zawartością (ciężar około 10 kg) muszą dawać możliwość stabilnego ustawiania na palecie jedna na drugiej w ilości 10 sztuk w górę oraz na tym kolejnej palety z taką samą ilością zapełnionych skrzynek, tj. 10 sztuk w górę. Tak ułożone skrzynki powinny posiadać zabezpieczenie przed wzajemnym przemieszczaniem się w poziomie w postaci odpowiedniego wyprofilowania materiału na górze i na dole skrzynek w miejscach styku górnej i dolnej skrzynki (wyposażenie w tzw. "zamki" pasujące do siebie), ? rodzaj uchwytu ręcznego - otworowy z umiejscowieniem uchwytów na krótszych bokach, ? muszą być przystosowane do mycia w zakresie temperatur +50°C do +70°C, 6. Parametry skrzynki: ? długość 600 mm ± 2 mm ? szerokość 400 mm ± 2 mm ? wysokość minimalna 240 mm ± 2 mm ? wysokość maksymalna 260 mm ± 2 mm ? pojemność minimalna 42 l ? pojemność maksymalna 44 l Wymagany okres gwarancji: min. 2 lata na przedmiot zamówienia liczony od dnia dostawy oraz podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie jakości przedmiotu zamówienia wraz z dostawą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymogów oraz parametrów technicznych określonych w SIWZ, w tym, że przedmiot dostawy jest wykonany z odpowiedniego materiału, a także że oferowany produkt posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty. 7. Prawo opcji: a) Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne jak opisane w SIWZ ("Opcja"). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. b) Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 6 ust 1 lit. A wzoru umowy c) Zlecanie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy. d) Opcjonalnie zamawiający jest uprawniony do redukcji zakresu przedmiotu umowy na wartość max. do 20% Wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 6 ust 1 lit a wzoru umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 19520000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 210000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Grupa Producencka VODAR Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pełczyńska 146, 51-180 Wrocław
Kod pocztowy: 51-180
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 240588.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240588.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 240588.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie