Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w...

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510140392-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Ogrodowa
Nr telefonu
875 657 085
Email
zdp.suwalki@post.pl
Strona www
www.zdp.suwalki.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510140392-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556833-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 79072722700000, ul. ul. Ogrodowa  57, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 657 085, e-mail zdp.suwalki@post.pl, faks 875 679 221.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.suwalki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.II.240.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami. 2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy, załącznik nr 11 - przedmiar robót do SIWZ przy czym przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45221000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie, a podstawą faktyczną unieważnienia było: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: