Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostawa leków i opatrunków

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510140107-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Mickiewicza
Nr telefonu
875 662 268
Email
wsprsuwalki@wp.pl
Strona www
wsprsuw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510140107-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ W Suwałkach: dostawa leków i opatrunków

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554628-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ W Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79100162700000, ul. Mickiewicza  11, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 662 268, e-mail wsprsuwalki@wp.pl, faks 875 662 268.
Adres strony internetowej (url): wsprsuw.pl
Adres profilu nabywcy: wsprsuw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SP ZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa leków i opatrunków
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OT 332-10-19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i środków opatrunkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania Zadanie nr 1 - przedmiotem pierwszego zadania jest dostawa leków medycznych wg załącznika nr 6-1 do SIWZ. CPV 33.60.00.00-6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Suwałkach, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy. Zadanie nr 2 - przedmiotem drugiego zadania jest dostawa środków opatrunkowych wg załącznika nr 6-2 do SIWZ. CPV : 33.14.10.00-0. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Suwałkach, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp tj. wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33600000-6

Dodatkowe kody CPV: 33141000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: zadanie nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 233413.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Urtica Sp. z o.o. i PGF S.A.
Email wykonawcy: przetargi@urtica.pl
Adres pocztowy: ul.Krzemieniecka 120
Kod pocztowy: 54-613
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 252086.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 252086.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252086.21
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: zadanie nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12870.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o.o Sp. k.
Email wykonawcy: przetargi@zarys.pl
Adres pocztowy: Ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13900.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13900.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13900.14
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie