Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa przepustu w m. Bolesław w ciągu drogi powiatowej nr 1303K w km 12+050

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510139621-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Warszawska
Nr telefonu
146 422 500
Email
zarzad.drogowy.dt@poczta.fm
Strona www
http://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510139621-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej: Przebudowa przepustu w m. Bolesław w ciągu drogi powiatowej nr 1303K w km 12+050

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546637-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 85166528400000, ul. ul. Warszawska  48, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 422 500, e-mail zarzad.drogowy.dt@poczta.fm, faks 146 422 500.
Adres strony internetowej (url): http://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa przepustu w m. Bolesław w ciągu drogi powiatowej nr 1303K w km 12+050
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDDT.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin w km 12+050,00 w miejscowości Bolesław. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia rur PE, roboty w zakresie części przelotowej przepustu, roboty w zakresie wykonania murków czołowych przepustu, roboty w zakresie podbudowy pod nawierzchnię jezdni drogi powiatowej, roboty w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, roboty wykończeniowe, roboty w zakresie elementów bezpieczeństwa ruchu, wprowadzenie i utrzymywanie tymczasowej organizacji ruchu 3. Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia. 4. Materiał z rozbiórki którego nie przewiduje się w ponowne wbudowanie należy do Zamawiającego. W związku z powyższym przedmiotowy materiał należy złożyć na placu Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45233000-9, 45233280-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie w dniu 8 lipca 2019r. Zgodnie z powołanym przepisem, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z tym, że cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia, przedmiotowe rozstrzygnięcie jest zasadne.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie