Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa budynku świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem...

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-07-2019
Numer ogłoszenia
572472-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Świerkowa
Nr telefonu
87 5659300 ,
Email
sekretariat@gmina.suwalki.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 572472-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Gmina Suwałki: Przebudowa budynku świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest wspólfinansowane w ramach projektu pn." "Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w gminie Suwałki" który ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Priorytet inwestycyjny 10.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki, krajowy numer identyfikacyjny 79067097000000, ul. Świerkowa  45 , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 5659300 , , e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl, , faks 87 5659300.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w sekretariacie (pokój Nr 7)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu.
Numer referencyjny: In.271.1.12.2019.EW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa budynku świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu" w tym m.in. wykonanie : 3.1.1. ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) uporządkowanie terenu inwestycji z częściowym zachowaniem istniejącego układu komunikacyjnego; 2) poszerzenie terenu utwardzonego stanowiącego drogę manewrową - dojazd do zapleczowej części budynku od strony północnej wraz z ukształtowaniem nasypu; 3) uporządkowanie zieleni niskiej w postaci pielęgnowanych trawników, zieleń wysoka do adaptacji - nawieźć czarnoziem; 4) niwelacja terenu; 5) zmianę istniejących 3 miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m; 6) 2 dodatkowe miejsca postojowe, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, utwardzone kostka betonową gr. 8cm w kolorze jasnoszarym; 7) utworzenie niewielkiego ogrodzonego placu zabaw (2 elementy); 8) plac pod śmietnik gospodarczy; 9) wykonanie zewnętrznej linii kablowej 0,4kV do zasilania dwóch lamp - latarni zewnętrznych; 10) zdjęcie warstwy żwirowo-piaskowej w tylnej części budynku pod nasadzenia trawiaste oraz wykopy pod fundamenty elementów wyposażenia placu zabaw; 11) Przed nowoprojektowanym wejściem (w miejscu istniejącej bramy garażowej) ukształtowanie terenu należy wykonać ze spadkiem od budynku - prace związane z ułożeniem kostki betonowej. 3.1.2. ARCHITEKTURY: 1) budowa schodów ewakuacyjnych zewnętrznych, w konstrukcji stalowej, przy elewacji północnej wraz z balustradami; 2) wymiany istniejących 3 okien w elewacji północnej na okna (nieotwierane naświetla) w klasie odporności EI30; 3) Drzwi ewakuacyjne zewnętrzne z poddasza użytkowego, prowadzące na projektowane schody ewakuacyjne, zaprojektowane jako bezklasowe o szerokości skrzydła min. 90cm z samozamykaczem; 4) zmianę pomieszczenia poddasza, nie przeznaczonego na pobyt ludzi, na pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi (pom. 201) - zmiany w instalacjach; 5) doprojektowanie wylewanych schodów wewnętrznych wraz z balustradami; 6) wykucie otworu drzwiowego do szerokości skrzydła 90cm i wstawienie drzwi; 7) wylanie nowej posadzki, np. żywicznej - akrylowej lub z wylewki samopoziomującej cienkowarstwowej; 8) usuniecie - zaślepienie istniejącego wpustu podłogowego; 9) usuniecie ocieplenia stropu wykonanego ze styropianu; 10) w miejscu istniejącej bramy garażowej (demontaż) projektuje się stolarkę drzwiową PCV (dwa podwójne skrzydła drzwiowe przeniesione z usuwanej stolarki z poddasza) + 1 drzwi nowoprojektowane; 11) zmiana sposobu użytkowania pom. garażowego - zmiana instalacji; 12) dodanie wpuszczanego brodzika w toalecie na parterze + baterie; 13) projektowany brodzik, zlicowany wysokością z przyległą posadzką, nie będzie elementem utrudniającym skorzystanie z toalety przez osoby niepełnosprawne; 14) przy schodach wewnętrznych bramka stalowa; 15) skrzydło drzwiowe wewnętrzne wiatrołapu należy odwrócić - zaprojektowano je jako otwierane do środka - ewakuacja z pomieszczeń; 16) istniejący wyłaz na dach z pomieszczeń poddasza, należy wymienić na wyłaz w klasie EI30; 17) należy zabezpieczyć elementy odgromowe wystające ponad dach; 18) wszystkie pomieszczenia parteru świetlicy wyposażyć w osłony grzejnikowe oraz rolety zaciemniające - materiały trudnozapalne i nie intensywnie dymiące; 19) przejścia instalacyjne w ścianach wydzielających kotłownię, o średnicy większej niż 0,04 m zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60; 20) budynek będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, a drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym będą wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne; 21) strefa pożarowa ZL III będzie wyposażona w gaśnice, w taki sposób aby jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 l) zawartego w gaśnicach, przypadała na każde 100 m2 powierzchni strefy w tym jedna gaśnica o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A; 3.1.3. KONSTRUKCJI: 1) zewnętrzne schody stalowe + balustrada; 2) wewnętrzne schody betonowe + balustrada; 3) furtka zabezpieczająca schody wewnętrzne na poddasze. 3.1.4. ELEKTRYKI: 1) do oświetlenia terenu zaprojektowano - słup oświetleniowy o wys. 4m kolor: anodowany naturalny na fundamencie B-40 z oprawą LED - 2 szt.; 2) oświetlenie awaryjne; 3) instalacja oświetleniowa. 3.1.5. SANITARKI: 1) instalacja wody - zmiany; 2) instalacja kanalizacji - zmiany; 3) centralne ogrzewanie - zmiany; 4) instalacja kotła gazowego - zmiany - m.in. aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX 3.1.6 TELETECHNIKI: 1) instalacja okablowania strukturalnego LAN; 2) instalacja okablowania strukturalnego - punkty przyłączeniowe; 3) instalacja okablowania strukturalnego - przewody, rury ochronne; 4) budowa instalacji teletechnicznych zewnętrznych (budowa kanalizacji telekomunikacyjnej). 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i Przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ oraz SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Zamawiający przekazuje również przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiaru robót przygotowanego przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączony do SIWZ przedmiar robót, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze robót. 3.3. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz "lub równoważny". 3.4. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.5. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 3.6. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych. 3.8. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.). 3.9. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodarowuje na własny koszt i ryzyko Wykonawca. Utylizację Wykonawca na własny koszt przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 701 ze zm.) i koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów uwzględni w cenie ofertowej. 3.10. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową) obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); 2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badan i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej; 3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej; 4) bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót; 5) informowanie zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót; 6) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów; 7) niezwłocznego informowania zmawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy; 8) pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy wykonawcy; 9) pokrycie kosztów związanych z odbiorami; 10) wykonanie na własny koszt innych robót oraz pokrycie ich kosztów, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 11) po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 12) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 3.11. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości i udzielenia 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia. 3.12. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie - do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3.13. Wykonawca w terminie 15 dni od zawarcia umowy opracuje ostateczny Harmonogram realizacji robót. 3.14. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 3.15. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty wymagane do uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu w tym m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację powykonawczą. 3.16. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny: 45 262700-8 Przebudowa budynków; Dodatkowe: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45410000-4 Tynkowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 45232460-4 Roboty sanitarne; 39290000-1 Wyposażenie różne; 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw; 37535000-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i placów zabaw; 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania; 45 000000-7 Roboty budowlane. 3.17. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę - polegające na m.in: a) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie m.in.: przenoszenie materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy, roboty rozbiórkowe, malarskie, stolarki drzwiowej, roboty instalacji wodno-sanitarnych, roboty instalacji elektrycznych, teletechnicznych. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samozatrudnionych. Wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 3.18. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3.19. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 3.20. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W niniejszym zamówieniu należy wykonywać roboty w taki sposób aby osoby niepełnosprawne nie miały przeszkód architektonicznych podczas korzystania z obiektu. 3.21. Zamawiający na podst. art. 93 ust. 1a Pzp zastrzega sobie unieważnienie postepowania, jeżeli środki, które zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II.5) Główny kod CPV: 45262700-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45453000-7
45310000-3
45330000-9
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45450000-6
45440000-3
45111300-1
45232460-4
39290000-1
45112710-5
43325000-7
37535000-7
45314300-4
45000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
31

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 31 dni od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, obejmującą roboty budowlane dotyczące budowy / przebudowy/ modernizacji/ adaptacji/ remontu budynku użyteczności publicznej Zamawiający zastrzega, że przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzające spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w pkt 6.2 ppkt 3A) SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł. 8.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. O/Suwałki nr rachunku 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764 , a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Przebudowa budynku świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu. 8.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 8.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, sekretariat, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 8.8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 8.2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu. Konieczne jest aby z treści ww. dokumentu wynikała odpowiedzialność Gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym), a w przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej - zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 18.2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej Umowy. 18.3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystąpienia którychkolwiek z następujących okoliczności: 1) zmiana zakresu przedmiotu Umowy (zamówienia) spowodowana zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego; 2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia), materiałów (wyrobów) budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiału (wyrobu) budowlanego, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnienie procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie; 3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) w przypadku: a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy (zamówienia) w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie lub powoduje zmianę zakresu robót - zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami; c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (powyżej 5 dni), uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Zamawiającego - zmiana terminu w zakresie ściśle związanymi z występującymi przeszkodami (w pierwszej kolejności Wykonawca powinien zmienić harmonogram prac i przesunąć prace na inny okres umożliwiający ich wykonanie); d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skorygowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań - zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych świadczeń; e) błędów w dokumentacji, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji; f) konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót; g) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; h) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy (zamówienia) - zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami; - przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego, przy czym wystąpienie przypadków określonych w niniejszym pkt 3) nie obliguje do zmian Umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze Stron do zmian Umowy; 4) Strony Umowy dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy; 5) formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - zgodnie z art. 149 ust. 1 PZP; 6) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 7) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę; 8) Strony dopuszczają możliwość zmiany: a) zakresu części przedmiotu Umowy (zamówienia) powierzonej Podwykonawcom; b) podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy (zamówienia) podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży do Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej; c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej; d) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; - zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany Umowy określone w niniejszym pkt 8) winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy; 9) zmiany kierownika/kierowników prac, zmiany winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy; 10) zmiany zasad płatności: a) Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i Strony przyjmą w Umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT - a wiążące stanowiska organów skarbowych lub obowiązujące przepisy prawa wskażą na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Strony dokonają zmiany Umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawienia faktur zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT; b) jeżeli przed zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia) Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikająca z oferty i Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT); c) zmiana konta bankowego Wykonawcy; d) wynagrodzenia ( zastosowania mechanizmu podzielnej płatności/nie zastosowanie mechanizmu podzielnej płatności). 11) wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, i które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę; 18.4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Suwałki - Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, email sekretariat@gmina.suwalki.pl ; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk, tel. 875659300email, iod@gmina.suwalki.pl ; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa budynku świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych**; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: