Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa mebli wraz z montażem do dwóch nowo wybudowanych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w miejscowościach: Mroczków Gościnny i Żarnów, pow....

łódzkie, Opoczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-07-2019
Numer ogłoszenia
572105-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-300 Opoczno
Ulica
Kwiatowa
Nr telefonu
447 414 900
Email
zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 572105-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego: Dostawa mebli wraz z montażem do dwóch nowo wybudowanych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w miejscowościach: Mroczków Gościnny i Żarnów, pow. opoczyński
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 59064843900000, ul. Kwiatowa  1A , 26-300  Opoczno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 414 900, e-mail zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl, faks 447 414 901.
Adres strony internetowej (URL): www.opocznopowiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.opocznopowiat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.opocznopowiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli wraz z montażem do dwóch nowo wybudowanych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w miejscowościach: Mroczków Gościnny i Żarnów, pow. opoczyński
Numer referencyjny: OZ.272.06.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli do dwóch nowo wybudowanych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w miejscowościach Mroczków Gościnny i Żarnów, z podziałem na dwie części: Część I - Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w miejscowości Mroczków Gościnny. Część II - Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w miejscowości Żarnów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Asortyment, ilości, parametry techniczne mebli oraz inne elementy przedmiotowo istotne zostały określone w: Część I - w załączniku nr 1a do SIWZ Część II - w załączniku nr 1b do SIWZ 2.2. Meble określone w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ stanowią przykład spełniający pod względem funkcjonalnym, gabarytowym oczekiwania Zamawiającego. W opisach przedmiotów zamówienia przedstawiono minimalne wymagania, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające z tym, że wymiary zaoferowanych mebli muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Proponowane wyposażenie musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji wyposażenia. 2.3. Przed upływem terminu składania ofert istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej w pomieszczeniach placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem wizji w następujący sposób: pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, lub e-mail na adres: zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl 2.4. Zamawiający oczekuje trwałych, estetycznie wykonanych mebli o wysokich walorach użytkowych. 2.5. Meble wraz z wyposażeniem muszą być nowe i wolne od wad. 2.6. Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.

II.5) Główny kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39100000-3
39112000-0
39141300-5
39141400-6
39151000-5
39121000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
40

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części I i II: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części I i II: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części I i II: Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania spełni minimalny poziom zdolności jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 dostawę mebli do budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do dwóch części wówczas do każdej z nich musi wykazać się powyższym doświadczeniem, tzn. składając ofertę do dwóch części wykazuje 2 dostawy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00PLN każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg załącznika nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Specyfikację techniczną oferowanego wyposażenia / gdzie należy wskazać parametry nazwę producenta i model oferowanego wyposażenia dla: - cz. I - wg załącznika nr 1d do SIWZ, - cz. II - wg załącznika nr 1e do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz cenowy- wg załącznika nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Informacje zawarte w projekcie umowy - Część I, Cześć II - załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w miejscowości Mroczków Gościnny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w miejscowości Mroczków Gościnny. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Asortyment, ilości, parametry techniczne mebli oraz inne elementy przedmiotowo istotne zostały określone w: Część I - w załączniku nr 1a do SIWZ 2.2. Meble określone w załączniku nr 1a do SIWZ stanowią przykład spełniający pod względem funkcjonalnym, gabarytowym oczekiwania Zamawiającego. W opisach przedmiotów zamówienia przedstawiono minimalne wymagania, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające z tym, że wymiary zaoferowanych mebli muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Proponowane wyposażenie musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji wyposażenia. 2.3. Przed upływem terminu składania ofert istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej w pomieszczeniach placówki opiekuńczo - wychowawczej. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem wizji w następujący sposób: pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, lub e-mail na adres: zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl 2.4. Zamawiający oczekuje trwałych, estetycznie wykonanych mebli o wysokich walorach użytkowych. 2.5. Meble wraz z wyposażeniem muszą być nowe i wolne od wad. 2.6. Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 39100000-3, 39112000-0, 39121000-6, 39141300-5, 39141400-6, 39151000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w miejscowości Żarnów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Dostawa wraz z montażem mebli do nowo wybudowanej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w miejscowości Żarnów. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1.Asortyment, ilości, parametry techniczne mebli oraz inne elementy przedmiotowo istotne zostały określone w: Część II - w załączniku nr 1b do SIWZ 2.2.Meble określone w załączniku nr 1b do SIWZ stanowią przykład spełniający pod względem funkcjonalnym, gabarytowym oczekiwania Zamawiającego. W opisach przedmiotów zamówienia przedstawiono minimalne wymagania, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające z tym, że wymiary zaoferowanych mebli muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Proponowane wyposażenie musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji wyposażenia. 2.3.Przed upływem terminu składania ofert istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej w pomieszczeniach placówki opiekuńczo - wychowawczej. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem wizji w następujący sposób: pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, lub e-mail na adres: zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl 2.4.Zamawiający oczekuje trwałych, estetycznie wykonanych mebli o wysokich walorach użytkowych. 2.5.Meble wraz z wyposażeniem muszą być nowe i wolne od wad. 2.6.Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 39100000-3, 39112000-0, 39121000-6, 39141300-5, 39141400-6, 39151000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie