Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560142670-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
ul. Transportowa
Nr telefonu
586 779 701
Email
sekretariat@ug.wejherowo.pl
Strona www
www.bip.ugwejherowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560142670-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Wejherowo: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: RPO WP 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608539-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500060078-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500047998-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wejherowo, Krajowy numer identyfikacyjny 54511300000000, ul. ul. Transportowa  1, 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 779 701, e-mail sekretariat@ug.wejherowo.pl, faks 586 779 700.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ugwejherowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZZP.271.41.2017.JA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo "objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) - RPO WP 2014-2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w trybie pozakonkursowym w podziale na następujące części: 1) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Gościcinie, 2) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Orlu, 3) Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wejherowo, 4) Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego w Gościcinie.

II.4) Główny kod CPV: 45211100-0
Dodatkowe kody CPV:
09331200-0,
45214210-5,
71314100-3,
45315000-8,
44620000-2,
09300000-2,
09330000-1,
71314200-4,
45232140-5,
45331000-6,
45261215-4,
71321200-6,
71321000-4,
45333000-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 31.10.2018 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Gościcinie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/03/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Woj-Mar Mariusz Gustowski,  ,  ul. Kwiatowa 8 Sopieszyno,  84-200,  Wejherowo,  kraj/woj. pomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3972900 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/10/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
wydłuzenie terminu realizacji z uwagi na okolicznosci, których zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
brak możliwosci przebudowy kotłowni olejowej na gazową z uwagi na niewykonanie przez Polską Spółkę Gazowniczą przyłącza gazu w w umownym terminie
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie