Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku hydraulicznym

podkarpackie, Przeworsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510142975-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-200 Przeworsk
Ulica
ul. Słowackiego
Nr telefonu
016 648-97-24
Email
pzd_przeworsk@wp.pl
Strona www
www.bip.powiatprzeworsk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510142975-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku: Dostawa ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku hydraulicznym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551610-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540105013-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Słowackiego  17, 37-200  Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 648-97-24, e-mail pzd_przeworsk@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatprzeworsk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku hydraulicznym
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ.3311.14.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Rodzaj zamówienia: Dostawy. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia: "Dostawa ciągnika wraz z kosiarką bijakową na wysięgniku hydraulicznym" Zestaw obejmuje: I "Ciągnik rolniczy" Minimalne wymagania: Pojemność skokowa: 3700 cm3 Ilość cylindrów: 4 Moc: 110 KM Liczba biegów: 36 przód, 36 tył Napęd na 4 koła Rewers: elektrohydrauliczny Klimatyzacja Fotel pneumatyczny Obciążniki na tylne koła po 100 kg Zaczep automatyczny Haki automatyczne zaczepów tuz tylnego Dwie pary gniazd hydrauliki (4 gniazda) Zaczep transportowy Oświetlenie robocze Przekładnia mechaniczna z półbiegiem załączanym pod obciążeniem WOM 540/540 ECO Obciążniki (balast) stały na przednią oś min 300kg II. Kosiarka bijakowa na wysięgniku hydraulicznym: Minimalne wymagania: Minimalny zasięg poziomy: 5,80m Moc ciągnika: 70-90 HP/PS Min. masa ciągnika: 3200 kg Waga: 900 kg Obrót ramienia min. 90° Moc rotoru: 35 HP/PS Moc układu hydraulicznego: 45 HP/PS Kąt obrotu głowicy: 190° Szerokość robocza głowicy min 1200mm Noże tnące i rozdrabniające młotkowe typu T Komplet zapasowych noży System pływającej regulacji głowicy koszącej do terenu Wyposażenie dodatkowe Stabilizatory Chłodnica oleju Akumulator pływania pierwszego ramienia Wraz z dostawą należy przedłożyć: - Instrukcja obsługi w języku polskim - Katalog części - Certyfikat na znak CE Termin dostawy maks 14 dni Gwarancja: min. 24 miesiące
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

Dodatkowe kody CPV: 16310000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 292682.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pilar - Tech Sp.J. T. Krzysztofek, K. Loranc
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców 4
Kod pocztowy: 31-422
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 276750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 276750.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 276750.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie