Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 20 ton

małopolskie, Dąbrowa Tarnowska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510142616-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szarwarska
Nr telefonu
146 422 101
Email
dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl
Strona www
www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510142616-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska: Dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 20 ton

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566815-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Krajowy numer identyfikacyjny 35054555300000, ul. ul. Szarwarska  1, 33-200  Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 422 101, e-mail dabrowatar@krakow.lasy.gov.pl, faks 146 424 233.
Adres strony internetowej (url): www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 20 ton
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SI.270.2.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do magazynu Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach 532 ziarna jęczmienia konsumpcyjnego w ilości 20 ton. Dostarczony jęczmień musi spełniać warunki określone normą PN-R-74109:1997 - Ziarno zbóż - jęczmień. Podstawowe wymagania tej normy są następujące: - wilgotność - nie więcej niż 15% - wyrównanie (stosunek masy ziarna jęczmienia pozostającego na sicie o wymiarach oczek 2,2mm x 20mm do masy przesiewanego ziarna jęczmienia wyrażony w procentach) - co najmniej 85%. - zanieczyszczenia - do 6%, w tym łącznie ziarna niezdrowe, nasiona szkodliwe i/lub toksyczne oraz materiał obcy-do 1%((w tym: nasiona szkodliwe dla zdrowia i/lub toksyczne-do 0,5%, sporysz-do 0,05%, ziarna niezdrowe -do 0,5%, materiał obcy nieorganiczny-do 0,5%) - Jęczmień konsumpcyjny powinien mieć zapach swoisty, magazynowy; stęchły lub obcy są niedopuszczalne. Niedopuszczalna jest także obecność szkodników zbożowo-mącznych żywych. - Dostarczone ziarno powinno być pozbawione tzw. ości charakterystycznych dla odmian ozimych - Dostarczone ziarno powinno być jakościowo jednorodne
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 03211400-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gospodarstwo Rolne Piotr Węgiel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 33-264 Ćwików 21
Kod pocztowy: 33-264
Miejscowość: Ćwików
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16264.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16264.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16264.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie