Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i adaptacji części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 położonego przy ul....

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510142574-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510142574-N-2019 z dnia 11-07-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i adaptacji części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 położonego przy ul. Książąt Pomorskich 16/18 w Sopocie z przeznaczeniem na "Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530759-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540074134-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): www.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i adaptacji części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 położonego przy ul. Książąt Pomorskich 16/18 w Sopocie z przeznaczeniem na "Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/27111/IN/2019/BC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i adaptacji części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 1 położonego przy ul. Książąt Pomorskich 16/18 w Sopocie z przeznaczeniem na "Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny". Przedmiot Zamówienia składa się z dwóch części A i B: 1) Część A polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z rozbudową, przebudową i adaptacją części pomieszczeń w budynku szkolnym (Zespół Szkół Nr 1 w im. Marii Skłodowskiej-Curie) wraz z zagospodarowaniem terenu: pochylniami dla niepełnosprawnych, schodami zewnętrznymi oraz miejscami postojowymi, położonym przy ul. Książąt Pomorskich 16/18 w Sopocie na działce nr 63/4, ark. mapy 32; Zamówienie - część A, jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach zadania na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2354 z późn. zm. (Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm., dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.) 2) Część B: polega na wykonaniu remontu posadzki w części budynku pozostającej w gestii szkoły - wg. rysunku, znajdująca się w przedsionku wejścia głównego, hallu głównym i fragmencie korytarza na parterze budynku. Powierzchnia posadzki będąca przedmiotem zamówienia wynosi ok. 150 m2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45300000-0, 45452000-0, 45453000-7, 45320000-6, 45223300-9, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2280000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AM-FOR Arkadiusz Fortuna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Kazimierza Wielkiego 5
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2295000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2295000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2564550.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: