Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Gmina Krynki, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki kraj/woj. podlaskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z posesji Placówki SG w...

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550144462-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-370 Białystok
Ulica
ul. Bema
Nr telefonu
85 71 45 171
Email
zamowienia.posg@strazgraniczna.pl
Strona www
www.podlaski.strazgraniczna.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550144462-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Białystok: Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z posesji Placówki SG w Krynkach OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 50440036000000, ul. ul. Bema  100, 15-370  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 71 45 171, e-mail zamowienia.posg@strazgraniczna.pl, faks 85 71 45 715.
Adres strony internetowej (url): www.podlaski.strazgraniczna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z posesji Placówki SG w Krynkach
Numer referencyjny  23/ZP/WTiZ/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z posesji Placówki SG w Krynkach Planowany pobór wody wynosi około 400 m3. Planowane odprowadzanie ścieków wynosi około 350 m3
II.5) Główny Kod CPV: 41110000-3
Dodatkowe kody CPV:
65111000-4,
90410000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 1 lit.a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia są dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z posesji Placówki SG w Krynkach. Jedynym zakładem zdolnym wykonać zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tj. ze względu na istniejącą infrastrukturę jest Gmina Krynki ul. Garbarska 16 Krynki 16-120. W związku z powyższym Zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki ze względu na to, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiot zamówienia można uzyskać tylko od jednego wykonawcy - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
drukuj ogłoszenie