Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa czterech serwerów wraz z oprogramowaniem SQL oraz Windows Server: Zadanie Nr 1: Dostawa czterech serwerów Zadanie Nr 2: Dostawa...

zachodniopomorskie, Koszalin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510143809-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-007 Koszalin
Ulica
Rynek Staromiejski
Nr telefonu
94 3488600
Email
regina.fibingier@um.koszalin.pl
Strona www
www.bip.koszalin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510143809-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski: Dostawa czterech serwerów wraz z oprogramowaniem SQL oraz Windows Server: Zadanie Nr 1: Dostawa czterech serwerów Zadanie Nr 2: Dostawa oprogramowania SQL oraz Windows Server

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547771-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 33092080200000, ul. Rynek Staromiejski  6-7, 75-007  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3488600, e-mail regina.fibingier@um.koszalin.pl, faks 94 3488625.
Adres strony internetowej (url): www.bip.koszalin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa czterech serwerów wraz z oprogramowaniem SQL oraz Windows Server: Zadanie Nr 1: Dostawa czterech serwerów Zadanie Nr 2: Dostawa oprogramowania SQL oraz Windows Server
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-8.271.1.18.2019.EM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech serwerów wraz z oprogramowaniem SQL oraz Windows Server: Zadanie Nr 1: Dostawa czterech serwerów, Zadanie Nr 2: Dostawa oprogramowania SQL oraz Windows Server. 2) Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SIWZ oraz w projektach umów: dla Zadania Nr 1 i dla Zadania Nr 2, stanowiących Rozdział V SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48823000-3

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie Nr 1: Dostawa czterech serwerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 195121.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMP S.A.
Email wykonawcy: info@comp.com.pl; zachod@comp.com.pl
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Kod pocztowy: 02-230
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 239500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 234300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 239500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie Nr 2: Dostawa oprogramowania SQL oraz Windows Server
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89430.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMP S.A.
Email wykonawcy: info@comp.com.pl; zachod@comp.com.pl
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Kod pocztowy: 02-230
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115483.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106241.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118519.11
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie