Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa oleju opałowego grzewczego do urzędów podległych Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku.

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510143502-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-026 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 8696018
Email
ias.bialystok@mf.gov.pl
Strona www
www.podlaskie.kas.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510143502-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku: Dostawa oleju opałowego grzewczego do urzędów podległych Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554125-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 10211220000000, ul. Słonimska  1, 15-026  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 8696018, e-mail ias.bialystok@mf.gov.pl, faks 85 7328221.
Adres strony internetowej (url): www.podlaskie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego grzewczego do urzędów podległych Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2001-ILZ.260.20.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy do: 1) Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łomży i Oddziału Celnego w Łomży, ul. Poznańska 156 - przewidywana ilość - 60 000 litrów oraz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, ul. Al. Legionów147A Łomża - przewidywana ilość - 22 000 litrów; łącznie - 82 000 litrów, 2) Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach i Oddziału Celnego w Suwałkach, ul. Raczkowska 183 - przewidywana ilość - 74 000 litrów, 3) Urzędu Skarbowego w Grajewie, ul. Elewatorska 8 - przewidywana ilość - 17 510 litrów, 4) Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 33 - przewidywana ilość - 38 400 litrów, 5) Urzędu Skarbowego w Zambrowie, ul. Jantarowa 16 - przewidywana ilość - 22 000 litrów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa oleju opałowego grzewczego do Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łomży i Oddziału Celnego w Łomży, ul. Poznańska 156 oraz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, ul. Al. Legionów147A.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 195333.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ŻAR" Arkadiusz Saczewski
Email wykonawcy: przetargi@petrozar.pl
Adres pocztowy: ul. Sokołowska 159A
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 240260.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240260.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250920.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
2,93 zł brutto / 1 litr

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa oleju opałowego grzewczego do Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach i Oddziału Celnego w Suwałkach, ul. Raczkowska 183.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 179284.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Auto-Myjnia, Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski
Email wykonawcy: auto_myjnia@onet.eu
Adres pocztowy: Aleje Lipowe 1D
Kod pocztowy: 19-400
Miejscowość: Olecko
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 220520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 220520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224960.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
2,98 zł / 1 litr

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa oleju opałowego grzewczego do Urzędu Skarbowego w Grajewie, ul. Elewatorska 8.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 41995.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "Aran" sp. z o. o. w Wyszkowie sp. k.
Email wykonawcy: biuro@aran.com.pl
Adres pocztowy: ul. Serocka 39
Kod pocztowy: 07-200
Miejscowość: Wyszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51654.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51654.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53230.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
2,95 zł / 1 litr

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa oleju opałowego grzewczego do Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 33.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 91473.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ŻAR" Arkadiusz Saczewski
Email wykonawcy: przetargi@petrozar.pl
Adres pocztowy: ul. Sokołowska 159A
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 112512.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 112512.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115584.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
2,93 zł / 1 litr

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa oleju opałowego grzewczego do Urzędu Skarbowego w Zambrowie, ul. Jantarowa 16.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 52406.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ŻAR" Arkadiusz Saczewski
Email wykonawcy: przetargi@petrozar.pl
Adres pocztowy: ul. Sokołowska 159A
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 64460.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64460.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224680.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
2,93 zł / 1 litr

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie