Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

świadczenie usług przewozowych na linii nr 9 w sieci MZK Wejherowo od poniedziałku do piątku w dni powszednie, w soboty, niedziele i dni...

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510143240-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
ul. Tartaczna
Nr telefonu
(058) 572 29 30
Email
mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl
Strona www
www.mzkwejherowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510143240-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.: świadczenie usług przewozowych na linii nr 9 w sieci MZK Wejherowo od poniedziałku do piątku w dni powszednie, w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie dwóch lat, jednym autobusem miejskim niskopodłogowym o długości co najmniej 12 m,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541715-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 19263123700000, ul. ul. Tartaczna  2, 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 572 29 30, e-mail mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl, faks (058) 572-29-31.
Adres strony internetowej (url): www.mzkwejherowo.pl
Adres profilu nabywcy: www.mzkwejherowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług przewozowych na linii nr 9 w sieci MZK Wejherowo od poniedziałku do piątku w dni powszednie, w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie dwóch lat, jednym autobusem miejskim niskopodłogowym o długości co najmniej 12 m,
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MZK/07/04/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
świadczenie usług przewozowych na linii nr 9 w sieci MZK Wejherowo od poniedziałku do piątku w dni powszednie, w soboty, niedziele i dni świąteczne w okresie dwóch lat, jednym autobusem miejskim niskopodłogowym o długości co najmniej 12 m. 4. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w okresie obowiązywania umowy : obsługa linii zgodnie z zapisem w pkt. 3.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia - 245340 km.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1067229.00
Waluta złotych
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1499714.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1499714.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1499714.35
Waluta: złotych
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: