Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

BIEŻĄCE UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA W 2019 ROKU

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-07-2019
Numer ogłoszenia
574156-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
ul. Jana III Sobieskiego
Nr telefonu
586 775 000 wew. 34
Email
zamowienia@wznk.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 574156-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych: BIEŻĄCE UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA W 2019 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 19298579700000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  251 , 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 775 000 wew. 34, e-mail zamowienia@wznk.pl, faks 58 6775000 w. 43.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wznk.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.wznk.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.wznk.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BIEŻĄCE UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA W 2019 ROKU
Numer referencyjny: ZZP.5.U.PN.SMA.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia objęte są prace w zakresie: ? Utrzymania i konserwacji: studzienek, studni rewizyjnych, wpustów drogowych, studni chłonnych, odwodnień liniowych - aco, przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej. ? Czyszczenia i odmulania rowów melioracyjnych wraz z profilowaniem dna i skarp. ? Czyszczenie kanałów deszczowych wraz usuwaniem elementów obcych tj. cegieł, betonu, kamieni, gałęzi itp. ? Załadunek i wywóz zebranych odpadów z wykonanych prac, a w szczególności wybranego osadu i innych zanieczyszczeń, w tym związków ropopochodnych, elementów obcych wraz z uporządkowaniem terenu miejsca pracy. Wywóz i utylizacja na legalne składowisko odpadów komunalnych. Transport odpadów do miejsc ich utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca. ? Uzupełnienie krat ulicznych wpustów, pokryw włazów studni, osadzenie ulicznych wpustów ściekowych, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włazów kanałowych, osadzenie studzienki ściekowej, remont studni chłonnych, montaż nowej pokrywy brakującego włazu kanałowego kanalizacji deszczowej (materiał Wykonawcy), montaż nowego rusztu wpustu ulicznego (materiał Wykonawcy) ? Inspekcja TV kanalizacji deszczowej ze spadkami kanału z raportem określającym stan techniczny kanału. ? Zabezpieczenie i usuwanie awarii w ramach "dyżuru drogowego".

II.5) Główny kod CPV: 90470000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90480000-5
90641000-2
45232410-9
90640000-5
90512000-9
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie Wykonawcy podobnych usług. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ tj. - Utrzymania i konserwacji: studzienek, studni rewizyjnych, wpustów drogowych, studni chłonnych, odwodnień liniowych - aco, przykanalików instalacji kanalizacji deszczowej. - Czyszczenia i odmulania rowów melioracyjnych wraz z profilowaniem dna i skarp. - Czyszczenie kanałów deszczowych wraz usuwaniem elementów obcych tj. cegieł, betonu, kamieni, gałęzi itp. - Załadunek i wywóz zebranych odpadów z wykonanych prac, a w szczególności wybranego osadui innych zanieczyszczeń, w tym związków ropopochodnych, elementów obcych wraz z uporządkowaniem terenu miejsca pracy. Wywóz i utylizacja na legalne składowisko odpadów komunalnych. Transport odpadów do miejsc ich utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca. -Uzupełnienie krat ulicznych wpustów, pokryw włazów studni, osadzenie ulicznych wpustów ściekowych, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włazów kanałowych, osadzenie studzienki ściekowej, remont studni chłonnych, montaż nowej pokrywy brakującego włazu kanałowego kanalizacji deszczowej (materiał Wykonawcy), montaż nowego rusztu wpustu ulicznego (materiał Wykonawcy) - Inspekcja TV kanalizacji deszczowej ze spadkami kanału z raportem określającym stan techniczny kanału. - Zabezpieczenie i usuwanie awarii w ramach "dyżuru drogowego". Wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp została uwzględniona przy określaniu wartości przedmiotowego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100 000,00 PLN, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000,00 PLN UWAGA 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: ?Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie doświadczenia: - należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedną usługę polegającą na utrzymaniu i konserwacji sieci oraz usług bieżących kanalizacji deszczowej, o wartości łącznej nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto UWAGA W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z usług, o których mowa powyżej. - należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał jedno zamówienie polegające na oczyszczeniu rowu melioracyjnego o długości co najmniej 500 m za kwotę min. 70 000,00 PLN ?Zamawiający określa niżej wymieniony warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami, tj: - samochód dostawczy skrzyniowy do 3,5 ton do wywozu namułu (min. 1 szt.) - motopompa do wypompowywania wody (min. 1 szt.) - urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania i czyszczenia kanalizacjI (min. 1 szt.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia ofert, następujących oświadczeń lub dokumentów. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: ?odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. UWAGA Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a)wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną usługę polegającą na utrzymaniu i konserwacji sieci oraz usług bieżących kanalizacji deszczowej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowego ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. b)wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedno zamówienie polegające na oczyszczeniu rowu melioracyjnego o długości co najmniej 500 m, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowego ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. c)wykaz sprzętu /urządzeń jakimi dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 4a do SIWZ. UWAGA Wzory oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie zostaną przekazane tylko Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części postępowania. Na etapie oferowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru, który zostanie udostępniony na stronie internetowej, z wyżej wymienioną informacją. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 11 700,00 zł słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych 00/100. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: ? wnoszone w formie pieniądza zostało zaksięgowane na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, ? wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Dziale Księgowo-Finansowym WZNK w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 251 w pok. 010 przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 84 1160 2202 0000 0000 7646 4877. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty można załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Dziale Księgowo-Finansowym WZNK w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 251 w Wejherowie w pok. 010 przed upływem terminu składania ofert. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym rozdziale, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium. Wadium w formach wymienionych w pkt 8.3. ppkt od 2-5 musi być wystawione na Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych jako beneficjenta. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
NIE DOTYCZY

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
NIE DOTYCZY
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
CZAS REAKCJI WYKONAWCY NA OTRZYMANE ZGŁOSZENIE40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
NIE DOTYCZY
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
NIE DOTYCZY
Wstępny harmonogram postępowania:
NIE DOTYCZY
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZAMAWIAJĄCY WYMAGAĆ BĘDZIE OD WYBRANEGO WYKONAWCY ZAWARCIA UMOWY ZGODNEJ Z POSTANOWIENIAMI SIWZ. WZÓR UMOWY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ. WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAWARCIA UMOWY. GDY ZOSTANIE WYBRANY NA WYKONAWCĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. ZAPISY DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN DO UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA TYCH ZMIAN ZOSTAŁY SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO SIWZ - WZÓR UMOWY
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1 Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2 Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3 Środkami ochrony prawnej są: ? Odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp); ? Skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp). 4 Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
NIE DOTYCZY
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 6 Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 7 Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni, od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione, czy nie. 8 Gwarancja ( poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 9 Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela). 10 Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowana i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej polskiej, podlegać prawemu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji (poręczenia). 12 Wyłoniony Wykonawca wpłaci zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium Oddział w Wejherowie Nr 84 1160 2202 0000 0000 7646 4877 z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy do zam. publicznego ZZP.5.U.PN.SMA.2019.) 13 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy Wykonawcy. 14 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka z dopuszczonych form, z uwzględnieniem postanowień ust. 15.11. 15 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 16 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 100 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 17 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana/e przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) wraz z kompletem dokumentów w przypadku udzielania dalszych pełnomocnictw wykazujących umocowanie do działania w imieniu Gwaranta (Poręczyciela) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (Poręczyciela), bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. Wypłata winna nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta (Poręczyciela) wezwania do zapłaty. W treści gwarancji (poręczenia) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) lub przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 18 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi. 20 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: