Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia - Łężyce - Gdynia poprzez budowę chodnika i oświetlenia na odcinku od km 3+428,92 do km 4+783,76 (etap I...

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540145662-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
ul. Pucka
Nr telefonu
587 743 280
Email
przetargi@zd.puck.pl
Strona www
www.zarzaddrogowy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540145662-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Wejherowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 566847-N-2019
Data: 28/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, Krajowy numer identyfikacyjny 19168668000000, ul. ul. Pucka  11, 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 743 280, e-mail przetargi@zd.puck.pl, faks 587 743 293.
Adres strony internetowej (url): www.zarzaddrogowy.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty o podobnym zakresie i złożoności, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont obiektu mostowego każda o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN brutto każda. b) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: a) równiarka - 1 szt., b) ładowarka - 1 szt., c) spycharka - 1 szt., d) koparka - 1 szt. e) zagęszczarka - 1 szt. f) zagęszczarka - 1 szt. g) szczotka mechaniczna - 1 szt. h) wykonawca winien mieć własne zaplecze laboratoryjne lub mieć dostęp do usług laboratorium wyposażonego w sprzęt do przeprowadzenia badań w trakcie realizacji zamówienia zgodnie zapisami Specyfikacji technicznych. c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - kierownik budowy - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w budowy dróg - kierownik robót - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty o podobnym zakresie i złożoności, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN brutto każda. b) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: a) równiarka - 1 szt., b) ładowarka - 1 szt., c) spycharka - 1 szt., d) koparka - 1 szt. e) zagęszczarka - 1 szt. f) szczotka mechaniczna - 1 szt. g) wykonawca winien mieć własne zaplecze laboratoryjne lub mieć dostęp do usług laboratorium wyposażonego w sprzęt do przeprowadzenia badań w trakcie realizacji zamówienia zgodnie zapisami Specyfikacji technicznych. c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi: - kierownik budowy - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w budowy dróg - kierownik robót - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-17, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-22, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: