Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej

mazowieckie, Legionowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510146568-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-119 Legionowo
Ulica
ul. gen. Władysława Sikorskiego
Nr telefonu
227 840 872
Email
przetargi@powiat-legionowski.pl
Strona www
bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510146568-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Powiat Legionowski: Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559559-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540124055-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Legionowski, Krajowy numer identyfikacyjny 13269858000000, ul. ul. gen. Władysława Sikorskiego  11, 05-119  Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 840 872, e-mail przetargi@powiat-legionowski.pl, faks 227 742 551.
Adres strony internetowej (url): bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPU.272.32.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przekształceniem treści mapy zasadniczej z formy hybrydowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: o obiektach sieci uzbrojenia terenu GESUT, obiektów topograficznych BDOT500 oraz bazy danych osnowy geodezyjnej BDSOG. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części. 3. Szczegółowy sposób realizacji prac zawierają "Warunki Techniczne" stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Ilość i rodzaj Województwo: mazowieckie Powiat: legionowski Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 140802_2 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 8. Określenie wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w Części 1 i Części 2, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - czynności pomiarowe w zespole pomiarowym, - czynności operatora systemu informatycznego dla kameralnego opracowania wyników pomiaru, wprowadzenia operatów archiwalnych i przetworzenia mapy zasadniczej do postaci numerycznej. Czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu pomiarów terenowych, będą wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia do samodzielnego wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii stosownie do art. 42.1 i 43.1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.). Realizacja w/w czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii stosownie do art. 42.1 i 43.1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.). Wymóg powyższy nie dotyczy również samego Wykonawcy lub Podwykonawcy, który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. 9. Na wykonaną dokumentacje, Wykonawca udzieli rękojmi na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi liczony będzie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71222200-2

Dodatkowe kody CPV: 71354100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej - dla 6 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Jabłonna 140802_2, tj.: Rajszew 140802_2.0008, Dąbrowa Chotomowska 140802_2.0004, Jabłonna PAN 140802_2.0005, Chotomów 140802_2.0003, Suchocin 140802_2.0010, Wólka Górska 140802_2.0012.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, gdyż jedyna oferta, złożona w zakresie 1 części zamówienia przez Sigma Transfer Sp. z o.o., ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia. W zakresie części 1 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 129 000,00 zł, a cena złożonej oferty wynosi 291 286,08 zł.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej - dla 6 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Jabłonna 140802_2, tj.: Jabłonna 140802_2.0003, Józefów II 140802_2.0007, Skierdy 140802_2.0009, Boża Wola 140802_2.0002, Janówek Drugi 140802_2.0006, Trzciany 140802_2.0011.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, gdyż jedyna oferta, złożona w zakresie 2 części zamówienia przez Sigma Transfer Sp. z o.o., ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia. W zakresie części 2 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 129 000,00 zł, a cena złożonej oferty wynosi 189 674,03 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie