Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ORGANIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MIELNIK

podlaskie, Mielnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510146528-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
17-307 Mielnik
Ulica
ul. Piaskowa
Nr telefonu
856 577 003
Email
gmina@mielnik.com.pl
Strona www
http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510146528-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Gmina Mielnik: ORGANIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MIELNIK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565703-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mielnik, Krajowy numer identyfikacyjny 50659450000000, ul. ul. Piaskowa  38, 17-307  Mielnik, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 577 003, e-mail gmina@mielnik.com.pl, faks 856 577 121.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ORGANIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MIELNIK
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.2.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Mielnik. 3.2. Organizatorem usługi jest Gmina Mielnik (Zamawiający), wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, po zawarciu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, staje się Operatorem w myśl Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi przewozowe zgodnie z wyznaczonymi liniami komunikacyjnymi i rozkładem jazdy, przy zachowaniu przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) a także innych właściwych przepisów prawa dotyczących operatorów i przewoźników. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, do których zalicza zapewnienie kierowców autobusów, dyspozytorów, osób zarządzających transportem oraz samych autobusów. 3.4. Realizacja zadań przewozowych objętych przedmiotem zamówienia sprowadza się do obsługi 16 linii komunikacyjnych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Linie komunikacyjne są zróżnicowane w zależności od okresu realizacji przewozów, ogólna informacja o liniach komunikacyjnych: Nr linii/trasa/okres obowiązywania/długość.____1/Siemiatycze, ul. Grodzieńska 34 - Boratyniec Lacki - Grabarka - Szumiłówka - Oksiutycze - Pawłowicze - Homoty - Szerszenie - Siemiatycze Stacja - Olchowicze - Moszczona Królewska - Radziwiłłówka - Radziwiłłówka Dębniak - Adamowo-Zastawa - Wilanowo II - Wilanowo I - Tokary II - Tokary I - Koterka - Adamowo - Mętna I - Mętna II - Mielnik Królewska II - Mielnik 12/w każdy wtorek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. oraz w każdy czwartek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019r./56,40 km_____2/Siemiatycze, Grodzieńska 34 - Siemiatycze DK 19 nr przystanku 134 - Siemiatycze DK 19 nr przystanku 146 - Anusin - Olendry - Siemiatycze Stacja - Maćkowicze-Olchowicze - Maćkowicze - Osłowo 04 - Osłowo 06 - Mielnik ul. Brzeska 08 - Mielnik ul. Brzeska 10 - Mielnik ul. Brzeska 12 - Mielnik ul. Brzeska 14 - Sutno 16 - Sutno 18 - Niemirów 20; 19 - Sutno 18 - Sutno 16 - Wajków - Mielnik ul. Brzeska 13 - Mielnik ul. Brzeska 11/w każdy wtorek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r oraz w każdy czwartek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019r./48,50 km_____3/Mielnik DA - Mielnik Królewska II - Mętna II - Mętna I - Adamowo - Koterka - Tokary I - Tokary II - Wilanowo I - Wilanowo II - Adamowo-Zastawa - Radziwiłłówka Dębniak - Radziwiłłówka - Moszczona Królewska - Olchowicze - Siemiatycze Stacja - Szerszenie - Homoty-Pawłowicze - Oksiutycze - Szumiłówka - Grabarka - Boratyniec Lacki - Siemiatycze, Grodzieńska 34/w każdy wtorek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. oraz w każdy czwartek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019r./56,40 km_____4/Mielnik ul. Brzeska 12 - Mielnik ul. Brzeska 14 - Wajków - Sutno 16 - Sutno 18 - Niemirów 20; 19 - Sutno 18 - Sutno 16 - Mielnik ul. Brzeska 14 - Mielnik ul. Brzeska 12 - Mielnik ul. Brzeska 10 - Mielnik ul. Brzeska 08 - Osłowo 06 - Osłowo 04 - Maćkowicze - Maćkowicze-Olchowicze - Siemiatycze Stacja - Olendry - Anusin - Siemiatycze DK 19 nr przystanku 146 - Siemiatycze DK 19 nr przystanku 134 - Siemiatycze Grodzieńska 34/w każdy wtorek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r oraz w każdy czwartek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019r./48,50 km_____5/Mielnik ul. Brzeska 11 - Mielnik ul. Brzeska 09 - Mielnik ul. Brzeska 07 - Osłowo 05 - Osłowo 03 - Maćkowicze - Maćkowicze-Olchowicze - Siemiatycze Stacja 13 - Siemiatycze Stacja 13 - Siemiatycze Stacja 11 - Boratyniec Ruski - Anusin - Siemiatycze Grodzieńska 34/w każdy piątek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r./19,30 km______6/Siemiatycze Grodzieńska 34 - Anusin - Boratyniec Ruski - Siemiatycze Stacja 11 - Siemiatycze Stacja 13 - Siemiatycze Stacja 13 - Maćkowicze-Olchowicze - Maćkowicze - Osłowo 03 - Osłowo 05 - Mielnik ul. Brzeska 07 - Mielnik ul. Brzeska 09 - Mielnik ul. Brzeska 11/w każdy piątek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r./19,30 km____7/Mielnik - Mielnik ul. Królewska 08 - Mielnik ul. Królewska 06 - Grabowiec - Radziwiłłówka 09 - Moszczona Królewska - Maćkowicze-Olchowicze - Siemiatycze Stacja 14 - Siemiatycze Stacja 14 - Siemiatycze Stacja 12 - Boratyniec Ruski - Anusin - Siemiatycze Grodzieńska 34/w każdą niedzielę i dni świąteczne w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.(za wyjątkiem 25.12.2019r.)/19,70 km____8/Siemiatycze Grodzieńska 34 - Anusin - Boratyniec Ruski - Siemiatycze Stacja 12 - Siemiatycze Stacja 14 - Siemiatycze Stacja 14 - Maćkowicze-Olchowicze - Moszczona Królewska - Radziwiłłówka 09 - Grabowiec - Mielnik ul. Królewska 06 - Mielnik ul. Królewska 08 - Mielnik DA/w każdą niedzielę i dni świąteczne w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. (za wyjątkiem 25.12.2019r.)/19,70 km_____9/Siemiatycze Grodzieńska 34 - Siemiatycze DK 19 nr przystanku 134 - Siemiatycze DK 19 nr przystanku 146 - Anusin - Olendry - Siemiatycze Stacja 13 - Siemiatycze Stacja 11 - Boratyniec Ruski 09 - Boratyniec Ruski - Szerszenie - Homoty - Pawłowicze - Oksiutycze - Pawłowicze - Homoty - Kudelicze - Olchowicze - Moszczona Królewska - Maćkowicze - Osłowo 03 - Osłowo 05 - Mielnik ul. Brzeska 07 - Mielnik ul. Brzeska 09 - Plac Zespołu Szkół/od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni nauki szkolnej/36,20 km_____10/Plac Zespołu Szkół - Mielnik Królewska 08 - Mętna 02 - Mętna 04 - Adamowo-Zastawa - Wilanowo 01 - Wilanowo 02 - Tokary 03 - Tokary 01 - Koterka - Adamowo - Radziwiłłówka - Grabowiec - Mielnik ul. Królewska 05 - Mielnik ul. Królewska 07 - Plac Zespołu Szkół/od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni nauki szkolnej/37,90 km_______11/Plac Zespołu Szkół - Mielnik ul. Brzeska 12 - Mielnik ul. Brzeska 14 - Sutno 16 - Sutno 18 - Niemirów 20; 19 - Sutno 17 - Sutno 15 - Wajków - Mielnik ul. Brzeska 13 - Mielnik ul. Brzeska 11 - Plac Zespołu Szkół/od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni nauki szkolnej 30,10 km_____12/Plac Zespołu Szkół - Mielnik ul. Królewska 08 - Mielnik ul. Królewska 06 - Grabowiec - Radziwiłłówka 09 - Moszczona Królewska - Maćkowicze-Olchowicze - Siemiatycze Stacja 14 - Siemiatycze Stacja 14 - Siemiatycze Stacja 12 - Boratyniec Ruski - Anusin - Siemiatycze Grodzieńska 34/od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni nauki szkolnej/19,70 km_____13/Siemiatycze Grodzieńska 34 - Anusin - Boratyniec Ruski - Siemiatycze Stacja 11 - Siemiatycze Stacja 13 - Maćkowicze-Olchowicze - Maćkowicze - Osłowo 03 - Osłowo 05 - Mielnik ul. Brzeska 07 - Mielnik ul. Brzeska 09 - Plac Zespołu Szkół/od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni nauki szkolnej/19,00 km______14/Plac Zespołu Szkół - Mielnik ul. Brzeska 09 - Mielnik ul. Brzeska 07 - Osłowo 05 - Osłowo 03 - Maćkowicze - Moszczona Królewska - Olchowicze - Kudelicze - Homoty - Pawłowicze - Oksiutycze - Pawłowicze - Homoty - Szerszenie - Boratyniec Ruski - Boratyniec Ruski 09 - Siemiatycze Stacja 12 - Siemiatycze Stacja 14 - Olendry - Anusin - Siemiatycze DK 19 nr przystanku 146 - Siemiatycze DK 19 nr przystanku 134 - Siemiatycze Grodzieńska 34/od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni nauki szkolnej/36,20 km______15/Plac Zespołu Szkół - Mielnik ul. Królewska 07 - Mielnik ul. Królewska 05 - Grabowiec - Radziwiłłówka - Adamowo - Koterka - Tokary 01 - Tokary 03 - Wilanowo 02 - Wilanowo 01 - Adamowo-Zastawa - Mętna 04 - Mętna 02 - Mielnik Królewska 08 - Plac Zespołu Szkół/od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni nauki szkolnej/37,90 km______16/Plac Zespołu Szkół - Mielnik ul. Brzeska 12 - Mielnik ul. Brzeska 14 - Wajków - Sutno 16 - Sutno 18 - Niemirów 20; 19 - Sutno 17 - Sutno 15 - Mielnik ul. Brzeska 13 - Mielnik ul. Brzeska 11 - Plac Zespołu Szkół/od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. w dni nauki szkolnej/30,10 km. Szacowana liczba wozokilometrów związanych z wykonywaniem w/w przewozów w okresie od dnia 15.07.2019 do dnia 31.12.2019 r.: 25607,10. 3.5. Wykonawca świadczył będzie przewozy w oparciu o szczegółowy przebieg tras stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Przebieg tras i ilość kursów może ulec zmianie w wyniku uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie trwania umowy, jeżeli zajdą odpowiednie potrzeby społeczne lub okoliczności zewnętrzne (w szczególności remont lub zamknięcie dróg). 3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany całkowitej wielkości pracy przewozowej w granicach +10%/-10%. 3.7. Wykonawca będzie świadczył usługi autobusami odpowiednimi do zadań: 3.7.1. Dla linii od nr 1 do nr 8 autobusy o cechach minimalnych: 3.7.1.1. liczba miejsc pasażerskich nie mniej niż 21, w tym liczba miejsc siedzących nie mniej niż 18; 3.7.1.2. sprawne ogrzewanie (możliwość utrzymania temperatury wewnętrznej nie niższej niż 10 stopni C w dowolnych warunkach pogodowych w zimie); 3.7.1.3. sprawne drzwi otwierane bez udziału pasażera; 3.7.1.4 sprawne okna uchylne lub przesuwne w min. 30% szyb bocznych lub okna dachowe lub wentylatory wywiewno - nawiewne. 3.7.2 Dla linii od nr 9 do nr 16 autobusy o cechach minimalnych: 37.2.1. liczba miejsc pasażerskich nie mniej niż 40, w tym liczba miejsc siedzących nie mniej niż 36; 3.7.1.2. sprawne ogrzewanie (możliwość utrzymania temperatury wewnętrznej nie niższej niż 10 stopni C w dowolnych warunkach pogodowych w zimie); 3.7.1.3. minimum jedne sprawne drzwi otwierane bez udziału pasażera; 3.7.1.4 sprawne okna uchylne lub przesuwne w min. 30% szyb bocznych lub okna dachowe lub wentylatory wywiewno - nawiewne. 3.8. Środki transportu musza być sprawne technicznie i posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym. 3.9. Wykonawca winien dysponować odpowiednią liczbą pojazdów, przystosowanych do drogowego przewozu osób, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami aby zapewnić sprawną i bezkolizyjną komunikację na wszystkich liniach. Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa, prawa o ruchu drogowym, ochrony środowiska oraz warunków technicznych pojazdów, w tym wymagania w stosunku do pojazdów używanych do przewozu osób w transporcie zbiorowym. Autobusu nie mogą wykazywać oznak nadmiernego wyeksploatowania/zużycia w stosunku do wieku. Minimalna ilość środków transportu wynosi: - dla pakietu linii 1, 2, 3, 4: 2 szt. + 1 szt. rezerwowego - dla pakietu linii 5, 6, 7, 8: 1 szt. + 1 szt. rezerwowego - dla pakietu linii 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - 3 szt. + 1 szt. rezerwowego 3.10. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia autobusów w tablice kierunkowe, podające minimum przystanek końcowy - wysokość oznakowania nie może być mniejsza niż 20 cm. Tablice kierunkowe winny być równocześnie oznakowane herbem Gminy Mielnik o wymiarach minimum 15x20 cm (dopuszcza się w formie oklejenia). 3.11. Najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem świadczenia usługi przedstawi listę posiadanych pojazdów spełniających wymogi określone w pkt. 3.7 - 3.10 lub/i porozumienie w sprawie planowanego wynajmu/leasingu pojazdów na okres umowy. Lista zawiera: markę, typ. liczbę miejsc (w tym siedzących), nr rejestracyjny, rok produkcji, przebieg. W każdym przypadku, gdy Wykonawca (Operator) w trakcie realizacji umowy pozyska dodatkowy pojazd przeznaczony do realizacji umowy - musi on spełniać warunki określone w pkt. 3.7 - 3.10, a Operator przed wprowadzeniem pojazdu do użytku w ramach niniejszego zamówienia , informuje o tym fakcie Organizatora, podając analogiczne informacje. Organizator, na etapie świadczenia usługi, może zażądać przekazania kopii dowodów rejestracyjnych w w/w liście pojazdów oraz okazania samych pojazdów. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy nie znajduje się na terenie Gminy Mielnik - Organizator ma prawo zażądania okazania pojazdów w miejscowości Mielnik. 3.12. Wykonawca, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, na własny koszt umieszcza na przystankach rozkłady jazdy i na bieżąco je uzupełnia (w przypadku braku) lub aktualizuje (w przypadku zmian w rozkładzie jazdy). 3.13. Wykonawca winien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu wszelkie uwagi i informacje dotyczące obsługiwanych linii komunikacyjnych, w szczególności co do rozkładów jazdy, stanu napełnienia środków transportu oraz własnych obserwacji lub wniosków mogących wpływać na usprawnienie procesu komunikacji w gminie. 3.14. Wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od pasażerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, w tym wpływy z biletów miesięcznych, stanowią dochód Zamawiającego. Rozliczeniu podlega faktycznie poniesiony koszt przewozu przez pasażera pomniejszony o wartość podatku VAT. Wartość ulg/zniżek z tytułu sprzedaży biletów ulgowych, możliwych do odzyskania przez Operatora, stanowi dochód Operatora. Wartość biletów, w tym biletów miesięcznych na poszczególnych trasach, określa Uchwała Rady Gminy Mielnik znajdująca się w załączniku nr 5. Od września 2019 r. do grudnia 2020 r. przewiduje się zakup biletów miesięcznych dla ok. 60 uczniów Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. 3.15. Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych sprawozdań z realizacji świadczonych usług, w tym informacji dotyczących liczby sprzedanych biletów na poszczególnych trasach (wraz z raportem kasowym lub dokumentem równoważnym, potwierdzającym wartość sprzedanych biletów). Sprawozdanie winno być złożone najpóźniej do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 3.16. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin przewozu osób zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.) i przedłożyć go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 3.17. W każdym pojeździe Wykonawca zobowiązany jest umieścić wyciąg z regulaminu przewozu osób oraz pouczenie o sposobach i miejscu zgłaszania oraz zasadach rozpatrywania skarg i reklamacji. 3.18. Wykonawca winien jest zapewnić sprawność techniczną eksploatowanych środków transportu według wymogów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 3.19. W razie zaistnienia awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy (rezerwowy) środek transportu przystosowany do drogowego przewozu osób, porównywalny do wykorzystywanego do obsługi linii, oraz zadysponować nim niezwłocznie po powzięciu informacji o awarii. 3.20. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wysokiego standardu świadczonych usług przewozowych i norm jakości obsługi w realizacji usług przewozowych, a przede wszystkim do: - przestrzegania rozkładów jazdy, - punktualnego i zgodne z rozkładem jazdy obsługiwania linii komunikacyjnych, - utrzymania środków transportu w należytym stanie technicznym i estetycznym, - właściwej jakości obsługi pasażerów pod względem punktualności i komfortu podróży, - pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środka transportu świadczonej osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, - nieumieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz środków transportu. 3.21. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrywania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów. 3.22. Skargi i reklamacje przyjmowane będą pisemnie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy. Informację o sposobie przyjmowania skarg i reklamacji Wykonawca umieszcza na swojej stronie internetowej oraz w wyciągach z regulaminu przewozów w środkach transportu/zastępczych środkach transportu. 3.23. Wykonawca udziela pasażerom odpowiedzi na skargi i reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Raz na kwartał oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji złożonych w trakcie trwania umowy wraz z kopią ich ewidencji oraz liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Wykonawca podlega karze pieniężnej zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.). 3.24. W przypadkach nadzwyczajnych, związanych z nieprzewidzianymi utrudnieniami w ruchu drogowym, m.in.. wypadek drogowy, zajęcia pasa drogowego, awaria na drodze, imprezy sportowe na drodze, Wykonawca zobowiązany będzie skierować środek transportu na inną trasę ustaloną w porozumieniu z Zamawiającym. 3.25. Zakres rzeczowy powierzonej usługi użyteczności publicznej transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich obejmuje w okresie umowy pracę przewozową maksymalnie 26 182,7 km (wozokilometry). 3.26. Przedmiotem oferty składanej przez Wykonawcę jest ustalenie przez niego wartości ryczałtowej 1 wozokilometra. 3.27. Rozliczenie finansowe między Zamawiającym (Organizatorem) a Wykonawcą (Operatorem) będzie następowało w cyklach miesięcznych, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, na podstawie ilości rzeczywiście przejechanych w danym miesiącu kilometrów, osobno dla każdej z linii, na co Wykonawca przedstawi zestawienie ilości kilometrów dla każdej linii odrębnie. 3.28. Szczegółowy opis poszczególnych linii komunikacyjnych opisany został w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. UWAGA! 3.29. Ograniczenie przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu niezrealizowanych wozokilometrów. 3.30. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) kierowców autobusów na liniach komunikacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; ? zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 133337.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Boh. Monte Cassino 8
Kod pocztowy: 15-873
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 159276.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159276.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159276.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie