Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn. Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52...

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510146448-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-400 Płock
Ulica
ul. Bielska
Nr telefonu
24 364 19 66
Email
sekretariat@inwestycjemiejskie.pl
Strona www
www.inwestycjemiejskie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510146448-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
"Inwestycje Miejskie" Sp. z o.o.: Budowa żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn. Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku - I Etap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538644-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540099752-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
"Inwestycje Miejskie" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14214986400000, ul. ul. Bielska  9/11, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 364 19 66, e-mail sekretariat@inwestycjemiejskie.pl, faks 24 364 19 60.
Adres strony internetowej (url): www.inwestycjemiejskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa żłobka wraz z częścią mieszkalną w ramach zadania pn. Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem miejskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku - I Etap
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku żłobka wraz z częścią mieszkalną oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej tj. wykonanie zakresu rzeczowego przypisanego do I Etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budownictwo wielorodzinne wraz ze żłobkiem przy ul. Kazimierza Wielkiego 52 w Płocku".Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie budynku żłobka wraz z częścią mieszkalną w zakresie obejmującym: konstrukcję, roboty wykończeniowe, infrastrukturę techniczną, zagospodarowanie terenu, a w tym: drogę wewnętrzną z parkingiem, dwa zjazdy, chodniki, ogrodzenie, miejsce do gromadzenia odpadów, urządzenie terenów zielonych i placu zabaw, budowę przyłączy instalacyjnych do sieci miejskich, wyposażenie żłobka zgodnie ze specyfikacją oraz uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów i decyzji niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem.Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany z wykorzystaniem pomocy finansowej ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11636296.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Repro Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, BMB Budownictwo Sp. z o.o., Sp.k. - Partner konsorcjum
Email wykonawcy: sekretariat@repro-plock.pl
Adres pocztowy: ul. Witolda Zglenickiego 50G
Kod pocztowy: 09-411
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13790000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13790000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16203711.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: