Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510146204-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-218 Szczecin
Ulica
Bezrzecze, ul. Górna
Nr telefonu
914 391 731
Email
szkola@pspbezrzecze.pl
Strona www
www.pspbezrzecze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510146204-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu: REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546875-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Krajowy numer identyfikacyjny 81017456900000, ul. Bezrzecze, ul. Górna  3, 71-218  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 391 731, e-mail szkola@pspbezrzecze.pl, faks 914 391 731.
Adres strony internetowej (url): www.pspbezrzecze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT POMIESZCZEŃ SEKRETARIATU I DYREKCJI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEZRZECZU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PSPB.311.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa pomieszczeń szkoły (sekretariat, pokój dyrektora, pokój nauczycielski, sala lekcyjna) mieszczących się na piętrze budynku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45262522-6, 45261000-4, 45410000-4, 45442100-8, 45400000-1, 45432110-8, 45432110-8, 45421100-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 210407.25
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MULTIDOM Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: ajmultidom@gail.com
Adres pocztowy: ul. Chłopickiego 8
Kod pocztowy: 71-204
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 214020.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214020.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 291822.37
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie