Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata ? utworzenie...

małopolskie, Klucze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510146090-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-310 Klucze
Ulica
ul. Partyzantów
Nr telefonu
326 428 508
Email
klucze@gmina-klucze.pl
Strona www
www.gmina-klucze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510146090-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Urząd Gminy Klucze: Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560192-N-2019 z dnia 2019-06-12 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540124092-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000000, ul. ul. Partyzantów  1, 32-310  Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach." Zakres robót obejmuje: ? Wykonanie przebudowy sanitariatów, ? Wykonanie bezpośredniego wyjścia na zewnątrz z wydzielonej części korytarza wraz z zabudową wiatrołapu, ? Wykonanie ścinek działowych przy klatce schodowej, ? Wykonanie dodatkowych otworów drzwiowych do pomieszczeń świetlic, ? Budowa ścianki działowej w korytarzu na parterze., ? Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, ? Roboty wykończeniowe sufitów, ścian i posadzek. Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót, projekcie budowlanym, będącymi załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowiącymi jej integralną część stanowiącymi Załącznik nr 5 i nr 6. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu, w którym ma być realizowana inwestycja, w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45300000-0

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego w ramach zadania: Centrum Doświadczania Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach.", w terminie składania ofert, tj. do dnia 27.06.2019r. do godziny 12:00, nie wpłynęła żadna oferta. Z tego powodu zachodzą podstawy prawne do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Unieważniono 27.06.2019r.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie