Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska "Starówka"

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510145976-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-231 Warszawa
Ulica
ul. Stara
Nr telefonu
22 635-22-81, 22 831-41-94
Email
sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
Strona www
www.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510145976-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska "Starówka"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555214-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Krajowy numer identyfikacyjny 36164889100000, ul. ul. Stara  4, 00-231  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 635-22-81, 22 831-41-94, e-mail sekretariat@rodzinnawarszawa.pl, faks 22 831-41-94, 22 635-22-81.
Adres strony internetowej (url): www.centrumwspieraniarodzin.pl/bip/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska "Starówka"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CWR.263.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty budowlane wraz z dostawami realizowane są w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4", stanowiąc kontynuację przebudowy budynku, polegające na wykonaniu prac wykończeniowych wewnątrz budynku, instalacji alarmu, kamer i wideodomofonów oraz dostawie mebli i sprzętu, pn. "Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska "Starówka"" obejmujące swoim zakresem: Część 1: wykonanie posadzek, wykładzin, zdobienie ścian, wykonanie okładzin ścian, zdobienie przeszkleń, rolety okienne, zabezpieczenie okien, wykonanie i instalacja neonu, przeróbki elektryczne (gniazdka elektryczne), zamontowanie szyn na sufitach wraz z tkaniną, zabezpieczenie okien, wykonanie greenscreenu, montaż przepierzeń systemowych w toaletach, instalację chrobotka oraz napisu (zgodnie z rysunkiem nr 01 "Widok ściany wejścia do kuchni"), montaż posiadanych przez zamawiającego: smart lustra, oczyszczaczy powietrza, dystrybutora wody, wykonanie płytek z numeracją pomieszczenia (zgodnie z numeracją pomieszczeń zastosowaną w Dokumentacji projektowej), wykonanie instalacji alarmu, kamer i wideodomofonów; Część 2: Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych zgodnie z Dokumentacją projektową (zgodnie z rysunkami oraz zgodnie z zestawieniem mebli); Część 3: Zabudowa wewnętrznej sali zabaw (tzw. "małpi gaj") w pomieszczeniu nr 0.2.03, w konstrukcji samonośnej, wyposażona w: zjeżdżalnie, tunele, basen z piłkami, przeszkody, mini ściankę do wspinaczki; zabezpieczone dla dzieci w wieku 1-6 lat. (dokładniejszy opis w tabeli "Główna tabela zestawienia pomieszczeń" dla pomieszczenia 0.2.03); Część 4-10: dostawa i montaż mebli/wyposażenia/sprzętu zgodnie z Dokumentacją projektową, wskazanych w załącznikach do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 37535200-9, 45400000-1, 45300000-0, 39700000-9, 35121700-5, 42640000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie robót wykończeniowych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Wykonawcy FriK K. Sucharski ul. Estrady 122A, 01-932 Warszawa z ceną 1 600 000,00 zł brutto. Budżet Zamawiającego w ww. części opiewał na 571 135,76 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie "jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". Przedstawiając powyższe, oraz biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty, unieważnienie postępowania na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 było zasadne oraz konieczne.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części 9 "Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki", w terminie składania ofert tj. do dnia 18 czerwca 2019 r. wpłynęła tylko jedna oferta od Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. , ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. Ofertę tę Zamawiający odrzucił jednak na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. Zgodnie natomiast z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu".Przedstawiając powyższe, należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznej sali zabaw
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z ceną 295 335,30 zł brutto. Budżet Zamawiającego w ww. części opiewał na 35 000,51 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie "jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". Przedstawiając powyższe, oraz biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty, unieważnienie postępowania na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 było zasadne oraz konieczne.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa i montaż mebli biurowych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z ceną 139 666,50 zł brutto. Budżet Zamawiającego w ww. części opiewał na 105 741,28 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie "jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". Przedstawiając powyższe, oraz biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty, unieważnienie postępowania na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 było zasadne oraz konieczne.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych (siedziska)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert tj. do dnia 18 czerwca 2019 r. wpłynęła tylko jedna oferta od Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. Zamawiający jednak wykluczył tego Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy, a następnie zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę tę uznał za odrzuconą. Zgodnie natomiast z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu". Przedstawiając powyższe, należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Dostawa i montaż stołów i stolików
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z ceną 88 929,00 zł brutto. Budżet Zamawiającego w ww. części opiewał na 62 352,32 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie "jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". Przedstawiając powyższe, oraz biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty, unieważnienie postępowania na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 było zasadne oraz konieczne.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Dostawa i montaż sprzętu RTV i komputerowego PC
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z ceną 88 141,80 zł brutto. Budżet Zamawiającego w ww. części opiewał na 33 709,82 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie "jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". Przedstawiając powyższe, oraz biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty, unieważnienie postępowania na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 było zasadne oraz konieczne.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Dostawa i montaż sprzętu AGD
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z ceną 80 319,00 zł brutto. Budżet Zamawiającego w ww. części opiewał na 57 124,04 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie "jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". Przedstawiając powyższe, oraz biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty, unieważnienie postępowania na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 było zasadne oraz konieczne.

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postepowaniu w zakresie Części 9 "Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki", w terminie składania ofert tj. do dnia 18 czerwca 2019 r. wpłynęła tylko jedna oferta od Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. , ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. Ofertę tę Zamawiający odrzucił jednak na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy . Zgodnie natomiast z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu". Przedstawiając powyższe, należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Dostawa i montaż innego wyposażenia
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert tj. do dnia 18 czerwca 2019 r. wpłynęła tylko jedna oferta od Wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa. Zamawiający jednak wykluczył tego Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy, a następnie zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę tę uznał za odrzuconą. Zgodnie natomiast z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu". Przedstawiając powyższe, należy uznać, że wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: