Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) - III przetarg

lubuskie, Sulechów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510145965-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-100 Sulechów
Ulica
Plac Ratuszowy
Nr telefonu
683 851 120
Email
zpb@sulechow.pl
Strona www
www.bip.sulechow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510145965-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Gmina Sulechów: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) - III przetarg

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556048-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sulechów, Krajowy numer identyfikacyjny 52676500000000, ul. Plac Ratuszowy  6, 66-100  Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 851 120, e-mail zpb@sulechow.pl, faks 683 854 686.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sulechow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) - III przetarg
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPB.271.17.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 1) dokumentacji projektowej budowy części drogi gminnej - ul. Wojska Polskiego w Sulechowie, zlokalizowanej na dz. nr 7/30, 7/32 obręb 0001 miasto Sulechów oraz 193/44, 193/4, 271/3 w obrębie Brzezie k. Sulechowa, w tym: a) projektów budowlanych, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z projektami zagospodarowania terenu - w 5 egzemplarzach, b) projektów wykonawczych - w 5 egzemplarzach, przy czym projekt budowlany i wykonawczy musi obejmować m.in.: ? branżę drogową, ? branżę sanitarną w zakresie rozwiązań dotyczących odprowadzenia wód opadowych, c) szczegółowych przedmiarów robót z wyliczeniem ilości jednostek i wskazaniem, którego elementu przedmiar dotyczy z podziałem na branże - 1 komplet, d) uproszczonych przedmiarów robót (ilości jednostek dla danego rodzaju robót podane zbiorczo), z podziałem na branże - 1 komplet, e) informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 1 egzemplarzu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z podziałem na branże - 1 komplet, 3) projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót - w 4 egzemplarzach, 4) projektu stałej organizacji ruchu - w 4 egzemplarzach, 5) opracowań kosztowych, w skład których wchodzą: a) kosztorysy inwestorskie uproszczone - 2 komplety, b) kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu - 1 komplet, c) kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen) - 1 komplet, d) zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich - 1 komplet, 6) dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej - w 1 egzemplarzu, 7) mapy do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej. 2. Ilości egzemplarzy wyszczególnione w ust. 1 są ilościami, które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi itp. 3. Działki oznaczone numerami 193/44, 193/4, 271/3 w obrębie Brzezie k. Sulechowa objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie uchwały nr 0007.313.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2013 r. Pozostałe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli będzie ona wymagana. 4. Zamawiający dysponuje dokumentacją metryki przejazdu kolejowo-drogowego nr 4/358, sporządzoną we wrześniu 2016 r., przez Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Lubrza, Nowa Wioska 5B. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m. in.: 1) budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej samoklinującej z ciągiem pieszo - rowerowym, przy czym: ? po drodze będzie odbywał się ruch pojazdów, ? prędkość projektowana: 40 km/h, ? kategoria drogi: D, ? dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, ? ilość pasów ruchu - 2, 2) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 3) budowę skrzyżowania z torem kolejowym, 4) elementy spowalniające ruch pojazdów, 5) elementy bezpieczeństwa ruchu, 6) zagospodarowanie wód opadowych, 7) zjazdy na posesje, 8) zagospodarowanie terenu. 6. W zakresie realizacji zamówienia należy: 1) opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych, uwzględniającą wymagania Zamawiającego, przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, 2) uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeśli będzie wymagana, 3) opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, względnie dokonania zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4) uzyskać wszelkie niezbędne warunki, wytyczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje, pozwolenia itp. jeśli będą wymagane: pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz inne wymagane obowiązującymi przepisami, umożliwiające uzyskanie dokumentu lub decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 5) zależnie od wymogów prawnych uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) wraz z zatwierdzeniem dokumentacji, lub dokonać zgłoszenia właściwemu organowi, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 6) jeżeli zajdzie taka potrzeba sporządzić i uzyskać zgodę na odstępstwa od warunków technicznych - wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 7) przekazywać Zamawiającemu niezwłocznie kopie korespondencji prowadzonej w związku z przedmiotem zamówienia, w szczególności kopie wniosków o wydanie warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji wraz z załącznikami do tych wniosków, 8) uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz projektu stałej organizacji ruchu, 9) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, względnie po dokonaniu zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, protokolarnie przekazać Zamawiającemu kompletny przedmiot umowy w ilościach egzemplarzy jak w pkt. 1 powyżej, w tym: a) dokumentację projektową w formie papierowej, b) dokumentację projektową w formie elektronicznej, dokładnie odpowiadającej za-wartości formy papierowej - dokumentacja po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, bądź dokonaniu zgłoszenia, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw musi zostać zeskanowana i zapisana w formacie otwartym, np. pdf lub jpg, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty, w których występują dane osobowe (np. zaświadczenia o przynależności do właściwych izb zawodowych, decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego, wypisy z rejestru gruntów itp), muszą być zeskanowane w osobnym pliku bądź przed zeskanowaniem zanonimizowane, c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formie papierowej i elektronicznej w rozszerzeniu .doc, d) opracowania kosztowe w formie papierowej i elektronicznej dokładnie odpowiadającej zawartości formy papierowej, w tym: kosztorysy inwestorskie uproszczone, kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu, kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen), zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich, przy czym opracowania kosztowe muszą zostać przekazane również w formacie umożliwiającym ich edycję w programie ZUZIA lub NORMA w rozszerzeniu .ath lub .zuz (wersja 9), e) projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót w formie papierowej i elektronicznej, f) projektu stałej organizacji ruchu w formie papierowej i elektronicznej, g) dokumentację geotechniczną w formie papierowej i elektronicznej, h) mapy do celów projektowych w formie papierowej i elektronicznej, i) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, względnie zgłoszenia robót, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw, wraz z kompletem dokumentów, stanowiących załączniki do takiego wniosku, j) pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeśli jest wymagane lub potwierdzenie właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót, przy czym konieczne jest aby pliki wersji elektronicznej odpowiadały wersji drukowanej - rysunki oraz strony z podpisami zawierały podpisy projektantów i kosztorysantów oraz inne elementy naniesione na wersję drukowaną. 7. Wszelkie prace projektowe muszą zostać poprzedzone wizją w terenie. 8. Dokumentację projektową oraz opracowania kosztowe należy opracować z podziałem na branże. Dodatkowo przed przystąpieniem do wykonania opracowań kosztowych ich podział na części oraz formę wydruku należy uzgodnić z Zamawiającym. Kosztorysy inwestorskie należy opracować w sposób racjonalny, tj. planowane wydatki nie mogą być zawyżone w stosunku do stawek i cen rynkowych. 9. Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót winny posiadać jednolite oznaczenia i wzajemnie zgodne odnośniki. 10. Dokumentacja musi objąć swoim zakresem rozwiązanie skrzyżowań z łączącymi się innymi drogami. 11. Opracowaniem mogą zostać objęte również inne nieruchomości, poza wskazanymi w pkt 1.1 powyżej np. w przypadku konieczności opracowania projektów przebudowy istniejącej infrastruktury, odprowadzenia wód opadowych itp., za co wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 12. Wykonawca musi opracować projekty przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, jeśli taka konieczność będzie wynikała z uzgodnień branżowych z właścicielami i zarządcami sieci; za ww. opracowania Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 13. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaproponuje najbardziej optymalne rozwiązania projektowe w tym parametry drogi: szerokość jezdni, szerokość oraz przebieg ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, zagospodarowania terenu itp. 14. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych oraz zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu "lub równoważne", wskazując jednocześnie minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. 15. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane. 16. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), oraz innymi, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej, jak również zgodnie z adekwatnymi Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, natomiast projekty organizacji ruchu muszą być zgodne z art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), jak również z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124). Na wypadek jakiejkolwiek zmiany przepisów prawnych wyżej wskazanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zamówienie musi uwzględniać wszelkie zaistniałe zmiany prawne. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 20. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71322000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20325.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Inwestycji "BGWprojekt"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Handlowa 26
Kod pocztowy: 66-100
Miejscowość: Sulechów
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24477
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24477
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24477
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: